x

Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo tvarka

  • Konfidenciali informacija gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus teisėsaugos institucijas, įstaigas, kontroliuojančias sveikatos priežiūros paslaugas ar kitas institucijas, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

  • Pacientas, kreipdamasis dėl oficialios dokumentacijos gavimo, turi pateikti prašymą raštu ir jo tapatybę liudijantį dokumentą. Atstovas, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti prašymą raštu, asmens tapatybę liudijantį dokumentą, atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paciento raštišką sutikimą (tais atvejais, kai sutikimas yra būtinas).

  • Rašytinės informacijos teikimo paslaugos ir informacija/dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos/ dokumentų (išrašų iš gydymo stacionare ligos istorijos, asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo, sumokėjus nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus Ligoninėje nustatyta tvarka.

  • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, Ligoninei pateikia raštą, pasirašytą įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

  • Kitos institucijos ar įstaigos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, Ligoninei pateikia raštą, pasirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, bei pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus arba raštą, pasirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas ir prideda raštišką paciento ar jo teisėto atstovo sutikimą bei tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  • Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra Ligoninės nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš Ligoninės neleidžiama.