x

Vykdomi projektai

Projektų sąrašas

Projekto pavadinimas – „LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimas“.

Projekto kodas – Nr. 09-008-P-0001

Finansavimo priemonė –projektas Nr. 09-008-P-0001  finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis“.

Projektą įgyvendinanti institucija – VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra

Projekto trukmė – nuo 2023-06-07 iki 2024-12-31.

Bendra projekto vertė – 7 609 507,76 Eur (skirtas finansavimas – 6.530.395,00 Eur)

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – riboto ir netolygaus specializuotos pagalbos prieinamumo dėl neišplėtotų integruotos skubiosios medicinos pagalbos paslaugų problema viešojoje įstaigoje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje.

Projekto tikslas – pagerinti LSMU Kauno ligoninės teikiamų skubios medicinos pagalbos bei reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno regiono gyventojams.

Projekto veiklos – modernizuoti LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūrą:

1) Rekonstruoti pastato, esančio adresu Josvainių g. 2, Kaunas,  1D5p (unikalus Nr. 1996-6009-1012) patalpas (patalpų plotas –  apie 740 kv. m) ir pastatyi naują pastato 1D5p priestatą (patalpų plotas – apie 4780,00 kv. m).

2) rekonstruoti pastato esančio adresu Josvainių g. 2, Kaunas 10D4p (unikalus Nr. 1996-6009-1090) patalpas (patalpų plotas – apie 100,00 kv. m).

Siekiami rodikliai

Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) – 1,00

Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asm./metus) – 85.343,00

Projekto vadovas

Dr. Helga Marija Kauzonė, direktorė valdymui ir infrastruktūrai

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Inovatyvi skaitmeninio centralizuoto ligoninės medicininės technikos, infrastruktūros ir informacinių technologijų užklausų/gedimų administravimo sistema“

Finansavimo fondas – LR biudžeto lėšos

Finansavimo priemonė „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“

Projektą įgyvendinanti institucija – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto trukmė: 2021.12.09 – 2023.12.08

Bendra projekto vertė – 58.000,00 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – sudėtingas darbo organizavimas ir žmogiškųjų, infrastruktūrinių bei finansinių išteklių naudojimas dėl didelio darbuotojų skaičiaus ir nutolusių padalinių.

Projekto tikslas – užtikrinti Ligoninės funkcionavimą nepertraukiamai ir kokybiškai organizuojant darbą bei racionaliai naudojant ir paskirstant finansinius, žmogiškuosius, infrastruktūrinius išteklius.

Projekto veiklos – įdiegti skaitmeninę centralizuotą ligoninės medicininės technikos, infrastruktūros ir informacinių technologijų užklausų ir gedimų administravimo informacinę sistemą.

Siekiami rodikliai – sukurta sistema – 1 vnt.

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje“

Projekto kodas 08.1.3-CPVA-V-601-01-0001

Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas

Finansavimo priemonė – 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“

Projektą įgyvendinanti institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2019-09-05 – 2022-04-30

Bendra projekto vertė – 4.967.363,23 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankama geriatrijos paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl kokybiškos infrastruktūros ir įrangos trūkumo. Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškų geriatrijos paslaugų prieinamumą ir kokybę vyresnio amžiaus asmenims (60 metų ir vyresniems). Projekto veiklos – (1.1.1.) Geriatrijos centro patalpų rekonstrukcija (adresu Josvainių g. 2, Kaunas); (1.1.2.) Geriatrijos paslaugų teikimui reikalingos įrangos įsigijimas (adresu Josvainių g. 2, Kaunas).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Helga M. Kauzonė (helga.kauzone@kaunoligonine.lt;+370 658 53237)

Siekiami rodikliai

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius – 1,00 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas – 2.900,00.

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“

Projekto kodas  – 08.1.3-CPVA-V-612-01-0014

Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas

Finansavimo priemonė – 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“

Projektą įgyvendinanti institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2018-05-31- 2021-07-31

Bendra projekto vertė – 827.337,93 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankama vaikų tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl projekto vykdytojo infrastruktūros (diagnostikai ir gydymui skirtos įrangos bei Vaikų ligų II skyriaus patalpų) nusidėvėjimo. Projekto tikslas – užtikrinti vaikų tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto veiklos – (1.1.1.) Vaikų ligų II skyriaus patalpų remontas (adresu Baltijos g. 120, Kaunas); (1.1.2.) Įrangos būtinos tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimui įsigijimas (adresu Josvainių g. 2, Kaunas).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

Siekiami rodikliai

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius – 1,00 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas – 2.000,00.

        

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“

Projekto kodas  –09.4.2-ESFA-V-715-05-0001

Finansavimo fondas – Europos socialinis fondas

Finansavimo priemonė – 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 įgyvendinimo priemonė „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“

Projektą įgyvendinanti institucija – VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2018 09 06 – 2022 09 06

Bendra projekto vertė –4.447.248,29 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Teikiamu projektu „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“ sprendžiama problema – nepakankamos gydytojų kompetencijos ir kvalifikacija, susijusi su itin sparčia sveikatos priežiūros sistemos kaita – naujų gydymo metodikų, naujų gydymo algoritmų, naujų vaistų ir kitų technologijų išmanymu ir taikymu profesinėje praktikoje. Didėjantis tiek pacientų, tiek gydytojų mobilumas bei tarptautiškumas taip pat reikalauja gydytojui išmanyti skirtingas ligų gydymo metodikas, gebėti jas palyginti, žinoti jų privalumus ir trūkumus, o pacientui pasiūlyti priimtiniausią ir pagrįstai geriausią jo ligos gydymo būdą. gyvendinamas projektas suteiktų galimybę LSMU, didžiausiai biomedicinos srities valstybinei aukštajai mokyklai Lietuvoje, sukurti gydytojų kvalifikacijos kėlimo programas (viso: 33 vnt.) pagal kurias vėliau, projekto įgyvendinimo metu, būtų keliama gydytojų kvalifikacija. Gydytojai taip pat dalyvautų kituose tobulinimosi kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose. Viso šiais būdais kvalikaciją ir kompetencijas pakėlusių gydytojų skaičius siektų daugiau nei 3,500 asm. Planuojama nurodytą tikslinę grupę sudaryti iš 6 apskričių gydytojų: Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Marijampolės.

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

Siekiami rodikliai

Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas – 3500 asm.

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Medicininės įrangos ortopedijos traumatologijos stacionarinėms ir dienos chirurgijos paslaugoms viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje užtikrinti įsigijimas“

Finansavimo fondas – Iš 2020 m. sveikatos apsaugos sričiai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Projektą įgyvendinanti institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020-05-28- 2020-12-01

Bendra projekto vertė – 2 567 000,00 EUR

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – naujos ir modernios įrangos trūkumas ortopedijos traumatologijos stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų užtikrinimui. Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Lietuvos sveikats mokslų universiteto Kauno ligoninėje teikiamų traumatologijos stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų kokybę. Projekto veiklos – (1.1.1.) Medicininės įrangos skirtos ortopedijos traumatologijos stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų teikimui įsigijimas (adresu Laisvės al. 17, Kaunas).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

Siekiami rodikliai

Per metus pacientų kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė – 130 000.

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas“

Projekto kodas – 13.1.2-VIPA-T-113-02-0058

Finansavimo fondas – finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

Finansavimo priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonė „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projektą įgyvendinanti institucija – UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021-02-11 – 2023-02-11

Bendra projekto vertė – 498 541,83 EUR
Energijos efektyvumo fondas (ENEF) – 149 562,54 EUR
Grąžinamoji subsidija (GS) – 348 979,29

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – neefektyvus energetinių išteklių naudojimas dėl prastos pastato būklės ir komfortiško mikroklimato darbuotojams neužtikrinamas. Projekto tikslas – padidinti VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės ligoninės pastato energetinį efektyvumą. Projekto veiklos – (1.1.1.) Vaikų konsultacinės poliklinikos pastato modernizavimas (adresu Baltijos g. 120, Kaunas).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

Siekiami rodikliai

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh per metus – 324.370,80
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas t. CO2 ekv. – 23,16

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „VšĮ LSMU Kauno ligoninės maitinimo paskirties pastato
energijos efektyvumo didinimas“

Projekto kodas – 13.1.2-VIPA-T-113-02-0059

Finansavimo fondas – finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

Finansavimo priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonė „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projektą įgyvendinanti institucija – UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021-02-11 – 2023-08-31

Bendra projekto vertė – 253 510,50 Eur iš jų:
Energijos efektyvumo fondas (ENEF) – 76 053,15 Eur
Grąžinamoji subsidija (GS) – 177 457,35 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – neefektyvus energetinių išteklių naudojimas dėl prastos pastato būklės ir komfortiško mikroklimato darbuotojams neužtikrinamas. Projekto tikslas – padidinti VšĮ LSMU Kauno ligoninės maitinimo bloko energetinį efektyvumą. Projekto veiklos – (1.1.1.) Maitinimo bloko modernizavimas (adresu Baltijos g. 120, Kaunas).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

Siekiami rodikliai

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh per metus – 167.684,80
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas t. CO2 ekv. – 13,45

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“

Projekto kodas – J02-CPVA-V-06-0001

Veiksmų programa – Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Veiksmų programos prioriteto priemonė – Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Projektą įgyvendinanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. kovo mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Projektui skirtas finansavimas – 13.551.990 Eur
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio
fondo lėšomis
LSMU Kauno ligoninės dalis – 514.033,02 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė
Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Projekto statusas – įgyvendinamas

Trumpas projekto aprašymas

Prasidėjus COVID-19 pandemijai Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos susidūrė su pagrindine problema – neparengta ir nepakankamai aprūpinta infrastruktūra, reikalinga COVID-19 liga sergančių ar įtariamų sergant pacientų diagnostikai ir gydymui. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą COVID-19 infekcijos sukeltos ligos diagnostiką ir gydymą, efektyvią šios ligos prevenciją, valdymą ir kontrolę projekto metu planuojama atnaujinti projekto vykdytojo – Kauno klinikų ir projekto partnerių – Kauno regiono įstaigų (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės, VšĮ Kėdainių ligoninės, VšĮ Marijampolės ligoninės, VšĮ Jurbarko ligoninės, VšĮ Jonavos ligoninės, VšĮ Prienų ligoninės, VšĮ Vilkaviškio ligoninės, VšĮ Šakių ligoninės) infrastruktūrą, įsigyjant medicininę įrangą, prietaisus ir vienkartines priemones, kurios yra būtinos kokybiškam ir savalaikiam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Įvertinus PSO prognozes, kad su šia liga sergančiais pacientais teks susidurti ilgą laiką ir po karantino ribojimų mažinimo teikiant visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtina atskirti didelės rizikos pacientų srautus nuo mažesnės rizikos pacientų srautų. Projekto vykdytojo įstaigoje Kauno klinikose ir partnerių įstaigose, kuriose teikiama pagalba susijusi su COVID-19, planuojama įsigyti: 1) diagnostikai ir gydymui skirtą medicininę įrangą, siekiant saugiai ir laiku suteikti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 2) vienkartines priemones, kurios yra naudojamos sunkių pacientų gydymui (deguonies balionai, deguonies drėkintuvai, deguonies drėkintuvų jungtys ir pan.); 3) vienkartines asmens apsaugos priemones, kas leistų užtikrinti COVID-19 plitimo grėsmės mažinimą ir darbuotojų apsaugą teikiant paslaugas.

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Alius Jaskūnas (alius.jaskunas@kaunoligonine.lt; 8 659 92714)

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo pagerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir reabilitacijos centre „Razna“ (RehabServices)“

Projekto kodas – LLI-512

Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas
2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Finansavimo priemonė – 4 prioritetas „Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą“

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020-08-01 – 2022-07-31

Bendra projekto vertė – 373.389,62 Eur
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 317.381,17 Eur (85 proc. bendros projekto vertės)
LSMU Kauno ligoninės dalis – 202.644,33 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Projekto partneris – Reabilitacijos centras „Razna“ (Latvija)

Trumpas projekto aprašymas

Latvija ir Lietuva susiduria su bendromis visuomenės senėjimo, augančios žmonių su negalia skaičiaus, didelės socialinės atskirties ir skurdo problemomis. Latgalos ir Kauno regionuose žmonių skaičius, kuriems yra reikalingos reabilitacijos paslaugos, vis labiau auga, tačiau šiuose regionuose reabilitacijos paslaugų prieinamumas nėra pakankamas ir išplėtotas. Vienodą prieinamumą mažina reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų skurdi materialinė bazė, pasenusi įranga ir nepakankami darbuotojų gebėjimai. Projektas siekia gerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, didinti reabilitacijos centrų pajėgumus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir reabilitacijos centre „Rāzna“, esančiame Rēzeknėje. Projekto metu bus vykdomi bendrųjų kompetencijų (vadybiniai) ir specialiųjų kompetencijų (kvalifikacijos kėlimo) mokymai (10 bendrųjų ir 10 specialiųjų mokymų), skirti reabilitacijos centrų specialistams (gydytojams, slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams ir kitiems). Projekto partnerių specialistai vyks į Vokietijos reabilitacijos centrą perimti šio centro specialistų patirtį planuojant ir organizuojant reabilitacijos paslaugas. Abi ligoninės įsigis modernią reabilitacijos įrangą, kad galėtų teikti efektyvesnes reabilitacijos procedūras centrų pacientams. Taip pat bus sukurtas metodinis vadovas reabilitacijos specialistams, kuriame bus patalpinta projekto metu surinkta geroji reabilitacijos paslaugų teikimo praktika. Projekto rezultatais daugiausiai naudosis abiejų projekte dalyvaujančių reabilitacijos įstaigų specialistai (apie 100 specialistų) ir pacientai (apie 1000 pacientų per metus).

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Andrius Statkevičius (andrius.statkevicius@kaunoligonine.lt; 8 684 52838)

Siekiami rodikliai

Bendradarbiaujančių įstaigų skaičius – 2.

 

www.latlit.eu
www.europa.eu
https://latlit.eu/improvement-of-accessibility-and-efficiency-of-rehabilitation-services-in-lithuanian-university-of-health-sciences-kaunas-hospital-and-rehabilitation-centre-razna-ltd/

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Ligoninių bendradarbiavimas sukuriant efektyvų chirurginių paslaugų vykdymą abipus pasienio regionų (Hospitals for CBC)“

Projekto kodas  – LLI-396

Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas Interreg V-A Latvija – Lietuva bendradarbiavimo per sieną programa

Finansavimo priemonė – 4 prioritetas „Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų
paslaugų ir administravimo efektyvumą“

Įgyvendinimo laikotarpis – 2018-07-01 – 2020-12-31

Bendra projekto vertė – 410.725,74 Eur

LSMU Kauno ligoninės dalis – 229.229,18 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Projekto partneriai – Daugpilio regioninė ligoninė (Latvija)

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ir Daugpilio regioninė ligoninės – mokymų, kurie padidintų medicinos personalo kompetenciją, stoka ir nepakankamas gerosios chirurginės patirties keitimasis tarp Lietuvos ir Latvijos specialistų. Atsižvelgiant į skirtingą šalių chirurgijos specifiką, toks bendradarbiavimas abiems partneriams suteiktų didelę naudą. Numatytos veiklos yra skirtos įvairių sričių chirurginių paslaugų stiprinimui pasidalinant gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Latvijos chirurgų. Tai vienas iš svarbiausių elementų, kuris gali pakelti
medicinos personalo kompetenciją, o inovatyvių priemonių diegimas pagerins chirurginių paslaugų lygį bei sudarys galimybę išvengti klaidų teikiant chirurgines paslaugas.
Projekto tikslas – paskatinti ligoninių bendradarbiavimą sukuriant veiksmingą chirurginių paslaugų valdymą pasienio regionuose.
Projekto uždaviniai:
1. Chirurginių paslaugų administravimo proceso  pagerinimas. Investuojant į vaizdų valdymo įrangą siekiama pagerinti chirurginių paslaugų administravimo procesą įvedant nuotolinį konsultavimą ir mokymą, medicininių vaizdų įrašymą ir archyvavimą, operacinių patalpų vaizdo stebėjimą.
2. Mokymų bazės sukūrimas. Investuojant į infrastruktūrą siekiama Daugpilio regioninėje ligoninėje įrengti mokymų centrą, kuriame mokytųsi medicinos specialistai.
3. Partnerystės sukūrimas. Įgyvendinant bendras projekto veiklas siekiama sukurti ilgalaikę projektą įgyvendinančių ligoninių partnerystę.
Projekto veiklos:
1. Kvalifikacijos kėlimas. Projekte numatyti 3 LSMU Kauno ligoninės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai. Kiekvienuose mokymuose dalyvaus bent po 20 ligoninės darbuotojų (iš viso 60 darbuotojų). Mokymų temos:
1) Minimaliai invazyvios laparoskopinės kirkšnies išvaržos operacijos;
2) Minimaliai invazyvios laparoskopinės storosios žarnos operacijos;
3) Minimaliai invazyvus endovaskulinis venų varikozės gydymas.
2. Patirties mainų mokymai. Projekte numatyti mokymai, skirti LSMU Kauno ligoninės darbuotojams. Mokymus tema „Onkologinės patologijos“ vedė lektoriai iš Daugpilio regioninės ligoninės. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 20 dalyvių. Analogiški mokymai su kviestiniu lektoriumi iš Respublikinės Kauno ligoninės skirti partnerio Daugpilio regioninės ligoninės darbuotojams, kurių tema „Minimaliai invazyvios laparoskopinės plonųjų žarnų operacijos“, vyks 2021 m. I pusm.
3. Stažuotės. Projekte numatytos RKL chirurgų stažuotės Daugpilio regioninėje ligoninėje. Suplanuotos 2 stažuotės, į kurias vyks po 5 RKL gydytojus chirurgus (iš viso 10 dalyvių). Stažuočių trukmė – 7 dienos (iš jų 5 darbo dienos). Stažuotės planuojamos nuo 2019 m. rudens.
4. Seminarai. Projekte Lietuvos partnerio RKL darbuotojams numatyta 11 seminarų, kurie įvyks Kaune. Planuojama, kad kiekviename seminare dalyvaus mažiausiai 20 ligoninės darbuotojų. Iš viso seminaruose laukiama 220 dalyvių iš RKL.
5. Tarptautinė konferencija. Vienos dienos konferencija planuojama 2021 m. gegužės mėn. tema „Minimaliai invazyvūslaparoskopiniai ir endoskopiniai metodai ekstrinėje chirurgijoje“. Konferencijoje dalyvaus kvietiniai lektoriai iš užsienio ir partnerio
(Latvijos) šalių. Konferencijoje bus teoriniai ir praktiniai pristatymai, klinikinių atvejų diskusijos grupėse. Konferencijoje laukiama ne mažiau 60 projekto partnerių dalyvių (po 30 iš Lietuvos ir Latvijos).
6. Vaizdų valdymo sistemos įrengimas. Projekto metu įsigyta vaizdų valdymo sistema įrengta LSMU Kauno ligoninės Chirurgijos ir Diagnostikos klinikose: 4 endoskopinėse operacinėse, operacinių koridoriuose, 3 endoskopijų kabinetuose, darbo
kabinetuose, slaugytojų postuose, kuriuose bus įrašomi ir transliuojami vaizdai. Ši vaizdų valdymo sistema leis: 1) sumažinti pasiruošimo operacijoms laiką; 2) padidinti operacijų skaičių ir sumažinti planinių operacijų laukimo laiką; 3) laiku priimti efektyvius taktinius sprendimus, kurie leis sutrumpinti operacijų trukmę ir sumažinti komplikacijų tikimybę ir skaičių; 4) chirurgams įvertinti gydymo efektyvumą prieš operacijas bei pasirinkti efektyviausią chirurginio gydymo metodą. Vaizdų valdymo sistema leis įrašyti visas endoskopines chirurgines operacijas į archyvą ir juos panaudoti gydytojų konsiliumų, medicinos auditų ir kitais atvejais. Įrašytus operacijų vaizdai bus taip pat naudojami mokymo tikslais, nes ji leis tiesioginį ar įrašytą vaizdą transliuoti į mokymo auditorijas ar kabinetus. Ši įranga operuojančiam chirurgui sudarys galimybę tiesiogiai, operacijos metu pasikonsultuoti su labiau patyrusiu kolega, esančiu kitoje ligoninės vietoje, taip
sutaupant laiką, skirtą šiam atvykti į operacinę.
7. Metodinės medžiagos parengimas. Darbui su naujai įdiegta vaizdų valdymo sistema LSMU Kauno ligoninės Chirurgijos klinikos skyriams parengta metodinė medžiaga, kurioje detaliai aprašytas darbų eiliškumas (procesas) ir aiškūs šio proceso
rezultatai. Metodinės medžiagos tikslas – efektyvus vaizdų valdymo sistemos panaudojimas pagerinant chirurginių paslaugų (diagnostikos, operacijų, pooperacinio gydymo) rezultatus.
8. Rangos darbai. Projekto partneris Daugpilio regioninė ligoninė įrengė konferencijų salę su multimedijos įranga, skirtą studentų, rezidentų mokymams ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Andrius Statkevičius (andrius.statkevicius@kaunoligonine.lt; 8 684 52838)

Siekiami rodikliai

Bendradarbiaujančių įstaigų skaičius – 2

 

www.latlit.eu www.europa.eu
https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“

Projekto kodas  –08.4.2-ESFA-K-616-01-0003

Finansavimo fondas – Europos socialinis fondas

Finansavimo priemonė – 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“

Projektą įgyvendinanti institucija – Europos socialinio fondo agentūra

Įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. (2020-10-27 – 2022-10-27)

Bendra projekto vertė – 999.956,00 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
VšĮ Šiaulių centro poliklinika
VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Babtų šeimos medicinos centras
VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB Saulės šeimos medicinos centras
UAB „Ars medica“

Trumpas projekto aprašymas

Lietuva viena sparčiausiai senstančių valstybių Europoje, ir joje gyvenimo trukmė yra 5 metais trumpesnė nei ES vidurkis, o didelis mirtingumas ir prasta Lietuvos gyventojų sveikatos būklė pirmiausiai sietina su elgsenos rizikos veiksniais. Senstančioje visuomenėje daugėja neįgalių žmonių skaičius, didėja specializuotos ambulatorinės pagalbos bei ilgalaikės slaugos paslaugų poreikis, daugėja psichosocialinių problemų. Nustatyta, kad Lietuvoje asmenų grupėje nuo 45-55 amžiaus, daugėja pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, o grupėje tarp 85 metų amžiaus ir vyresnių, šis skaičius sudaro 62.25%. Tokių pacientų blogesnė gyvenimo kokybė, sutrikęs funkcinis savarankiškumas, dažnesnė depresija, jie vartoja daug medikamentų ir kenčia dėl vaistų sąveikų. Pacientų ambulatorinių konsultacijų dažnis išauga net 2,1 karto lyginant su viena liga sergančiais ir 9,6 karto dažniau tokie pacientai kviečia šeimos gydytojus juos konsultuoti namuose, dažniau hospitalizuojami ir ilgiau gydomi stacionare, didesnis jų mirtingumas. Lietuvoje išlaidos stacionarinei priežiūrai yra labai didelės (apie 30 proc., viso sveikatos biudžeto).

Siekiant optimizuoti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą stiprinant pirminę sveikatos priežiūros grandį, bei teikti kokybiškas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas dviem ir daugiau neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir partneriai inicijuoja projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“. Projekte planuojamas vykdyti modelis grindžiamas darbu atliktu įgyvendinant ES finansuotą projektą „Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis“ (toliau –CHRODIS PLUS). Šio projekto metu keliose šalyse (įskaitant Lietuvą) buvo įgyvendinta novatoriška sveikatos priežiūros politika ir išbandytos praktikos, skirtos pacientų įgalinimui bei įtraukimui į jų pačių savikontrolę profilaktikai bei sveikatos gerinimui. Didelis dėmesys buvo skirtas pacientams, sergantiems keliomis lėtinėmis ligomis, jų gyvenimo kokybės gerinimui.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą poliligotiems pacientams. Modelio vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos nuotolinės ir  tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams. Vyks mokymai asmens sveikatos priežiūros specialistams ir administracijos darbuotojams. Mokymai orientuoti ne tik į modelio pritaikymą ir organizavimą, bet ir į ligų valdymo metodus (prioritetas skiriamas dažniausioms lėtinių ligų kombinacijoms ir kurių priežiūros kaštai yra didžiausi: cukrinis diabetas, kardiovaskulinės ligos, lėtinė obstrukcinė liga, bronchine astma, artrozės, neurologinės ir psichikos ligos), lėtinių neinfekcinių ligų priežiūros protokolus orientuotus į kiekvieno PSPC komandos nario kompetencijas ir jų tobulinimą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto pabaigoje bus parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita.

LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) – Andrius Statkevičius (andrius.statkevicius@kaunoligonine.lt; 8 684 52838)

Siekiami rodikliai

Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai – 110 asm.
Modelio išbandyme dalyvavę asmenys – 385 asm.
Metodinės medžiagos parengimas – 1 kompl.
Modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimas – 9 kompl.

Daugiau informacijos:

Studijų, mokslo ir projektų skyrius

El. p. projektai@kaunoligonine.lt