x

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymą, pagal Įstatymo 3 straipsnio 3 – 7 dalis:

  • kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatymo nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei;
  • informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją;
  • informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga;
  • jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio;
  • žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Šis aprašas nustato informacijos apie Ligoninėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Ligoninėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu yra užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Ligonine sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Ligoninėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
1) tiesiogiai kompetentingam subjektui: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į Ligoninę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas, 344 kab.;
2) paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti adresu: Josvainių g. 2, 47144, Kaunas, ant voko nurodant žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
3) elektroninėmis priemonėmis: užpildant formą ,,Praneškite apie galimus pažeidimus“ (pranešimo apie pažeidimą formą).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, tuomet tokiame pranešime turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Asmens, pateikusio informaciją, apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinimas viešojo administravimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūrų metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 ir 5 dalis:

  • kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai), kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju;
  • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ir Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.

 

Statistiniai duomenys apie vidinio kanalo administravimą Ligoninėje:

  • nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Įstatymui, iki 2023 m. pranešimų apie Ligoninėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu ar kitais numatytais būdais pateikta nebuvo;
  • 2023 m. pagal pranešėjų pateiktą informaciją, Ligoninė savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimai prašyto kyšio iš paciento.

Dažniausi ir aktualiausi su Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu ir jo taikymu susiję klausimai ir atsakymai.

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą pažeidimą Ligoninėje Jūsų asmens duomenis Ligoninė tvarkys informacijos apie galimą pažeidimą Ligoninėje administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite Ligoninės interneto svetainėje ,,Apie ligoninę“ – skiltyje ,,Duomenų apsauga“).