x

Karjera

Kviečiame į savo didelę profesionalų komandą naujus narius!

Visuomet laukiame

 • iniciatyvių,
 • nebijančių iššūkių,
 • darbščių ir pareigingų kolegų.

KANDIDATAMS AKTUALI INFORMACIJA

Personalo skyriaus kontaktai: tel. (8 37) 306 091, el.p. personalas@kaunoligonine.lt

Informuojame tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Su Ligoninėje galiojančia kolektyvine sutartimi, jos priedais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti šios svetainės skiltyje “Ataskaitos ir dokumentai”.

LSMU Kauno ligoninėje dirba daugiau nei 3300 darbuotojų. Iš jų apie 800 – gydytojai, 1100 – slaugytojų, daugiau nei 100 rezidentų. Mokslo daktaro laipsnį turi daugiau nei 50 darbuotojų.

Patyrusi ir profesionali komanda

Dideliame kolektyve yra galimybė rasti sau tinkamiausią poziciją patraukliausioje srityje, Jums patogiame padalinyje. O padalinių Kaune ir Kauno rajone turime net vienuolika!

Karjeros galimybės

Mūsų darbuotojai aktyvai kelia kvalifikaciją ne tik dalyvaudami konferencijose ar seminaruose, bet ir juos organizuodami. Dalis darbuotojų gilinasi į LEAN vadybos sistemą ir diegia ją savo padaliniuose.

Profesinis augimas ir tobulėjimo galimybės

Šiuo metu ligoninėje dirba daugiau nei 100 negalią turinčių žmonių. 2020 m. ligoninė buvo nominuota LR Prezidentūroje surengtuose Dirbančių neįgaliųjų asociacijos apdovanojimuose „Lietuvos pokytis“ „Metų įmonės“ kategorijoje.

Esame atviri darbuotojams su negalia

LSMU Kauno ligoninė investuoja tiek į esamų padalinių ir įrangos atnaujinimą, tiek į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: kuriamas geriatrijos centras, psichiatrijos paslaugų teikimo centras, vykdomi tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir kt.

Nuolat atsinaujiname

2020 m. Kauno klinikinei ligoninei ir Respublikinei Kauno ligoninei tapus viena ligonine toliau vykdomas ligoninės pertvarkymas, kad dirbti būtų patogiau ir efektyviau.

Galimybė tapti pokyčių dalimi ir augti kartu

LSMU KAUNO LIGONINĖS DARBO SKELBIMAI

Gydytojų ir kito medicinos personalo darbo skelbimai

Darbo krūvis ir atlyginimas

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), įstaigos kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas, skelbia viešą konkursą Skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyriaus (Hipodromo g. 13) (toliau – Skyrius) vyresniojo slaugytojo – administratoriaus pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu, t. y. 37 valandų per savaitę:

Darbo užmokestis: nuo 2408,00  eurų  per mėnesį (darbo užmokestis viso, įskaitant visas dedamąsias DU dalis), neatskaičius mokesčių už 1 etato darbo krūvį.

Darbo pobūdis

Vykdyti Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūrą ir pacientų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų bei Ligoninės vidaus norminių dokumentų reikalavimus; tiesiogiai vadovauti Skyriaus Slaugos personalui ir organizuoti jo darbą, atsakyti už Slaugos personalo darbo pareigų tinkamą vykdymą, darbo kokybę, užtikrinti higieninio ir priešepideminio režimo vykdymą Skyriuje, Skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą; planuoti ir organizuoti  Skyriaus slaugos darbą taip, kad būtų užtikrinama į asmenį orientuota ir mokslo įrodymais grįsta, kokybiška slauga. Savo kompetencijos ribose savalaikiai ruošti ir teikti ataskaitas apie Skyriaus slaugos darbą; kontroliuoti racionalų materialinių vertybių Skyriuje panaudojimą; nustatyta tvarka, kartu su Skyriaus vadovu, planuoti Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį, teikti paraiškas – slaugos priemonėms, medicinos technikai bei kt.; koordinuoti slaugos studentų praktiką; tinkamai organizuoti naujų diagnostikos ir slaugos metodų įdiegimą, rengti bei atnaujinti slaugos protokolus, kontroliuoti jų vykdymą Skyriuje; užtikrinti ir kontroliuoti, kad pavaldus Slaugos personalas vykdytų sveikatos priežiūros paslaugos kokybės rodiklių stebėseną ir registruotų neatitiktis (neatitiktis – slaugos personalo veiklos neatitikimas teisės aktuose bei Ligoninės vidaus dokumentuose nustatytiems reikalavimams) slaugos paslaugų kokybės rodikliams nustatyti, vykdytų jų periodinę analizę ir teiktų analizės rezultatais pagrįstus siūlymus (pakeitimus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyvendinti); galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka verstis slaugos praktika. Versdamasis slaugos praktika laikytis teisės aktuose, pareiginiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų, vadovautis Lietuvos medicinos normomis: MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ ir MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“ bei Ligoninės vidaus dokumentais. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų. Išsamios Skyriaus vyresniojo slaugytojo – administratoriaus pareigos, teisės, atsakomybė numatytos Skyriaus vyresniojo slaugytojo – administratoriaus pareiginiuose nuostatuose, Skyriaus uždaviniai ir funkcijos numatyti Skyriaus darbo organizavimo tvarkos apraše.

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai:
 • turėti aukštąjį išsilavinimą bei galiojančią licenciją verstis slaugos praktika;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį slaugos srityje;
 • privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias ir praktinius gebėjimus pagal Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ ir MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“ reikalavimus;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos, slaugos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • turėti nepriekaištingą reputaciją;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones , pagrįsti jų poreikį;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus;
 • žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • žinoti medicinos statistikos pagrindus, medicininių dokumentų pildymo ir išdavimo tvarkas;
 • žinoti socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;
 • žinoti sveikatos teisės pagrindus;
 • žinoti pacientų prašymų ir skundų nagrinėjimo, informacijos teikimo pacientams bei kitiems asmenims tvarkų reikalavimus;
 • žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • žinoti slaugos darbuotojų licencijavimo tvarką;
 • žinoti higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą;
 • žinoti asmens duomenų apsaugų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • žinoti kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus veiklą, reikalavimus.
Dokumentų teikimas ir atrankos būdai

Pretendentai privalo pateikti dokumentus Personalo skyriui asmeniškai iki š.m. gegužės 22 d., atvykę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas (Administracijoje 341 kabinetas) arba siųsti el. paštu edita.beneviciene@kaunoligonine.lt. Pateikiant dokumentus asmeniškai, pateikiami dokumentų originalai, juos patikrinus, grąžinami. Jei dokumentai siunčiami el. paštu, dokumentų kopijos turi būti pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (teikiama tik tais atvejais, jei Ligoninės Personalo skyrius šiais dokumentais nedisponuoja);
 • gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti ši informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (dalykinės savybės). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, gyvenimo aprašyme turi būti nurodyti ir jie;
 • dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia, veiklos licenciją ir kt.);
 • slaugos veiklos Skyriuje programą ir siekinius;
 • užpildytą pretendento anketą (patalpinta Ligoninės tinklapyje, skiltyje „Karjera“);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija turi būti pateikiama PINREG sistemoje;
 • kitus asmens, norinčio dalyvauti konkurse, nuomone svarbius ir reikšmingus dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai pretendentai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Skyriaus slaugos veiklos programa ir siekiniai;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos medicinos normos: MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ ir MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo iki g Ligoninės internetinėje svetainėje https://kaunoligonine.lt/karjera/. Asmeniui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bei neigiamai atsakiusiam į pretendento anketos klausimus, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse (nurodo jo datą, vietą ir laiką). Asmeniui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) nepateikė konkurso skelbime nurodytų dokumentų ir (ar) teigiamai atsakė į antrą pretendento anketos klausimą, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Kontaktai

Informacija, esant poreikiui, teikiama telefonu (8 37) 30 60 91.

Darbo vieta

J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj. Vaikų reabilitacijos skyrius „Žibutė“

Reikalavimai

Turėti ergoterpeuto profesinę kvalifikaciją ir licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.

Darbo pobūdis

Teikti kokybiškas ergoterapijos paslaugas, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais.

Ergoterapijos individualių  ir grupinių procedūrų taikymas vaikams ir suaugusiems, vadovaujantis ergoterapeuto medicinos normos MN125:2022 reikalavimais.

Darbo krūvis ir atlyginimas

0,5 etato, 867,50 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Jūratė Brazienė, 869814451, jurate.braziene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Radiologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Darbo pobūdis

Rentgenodiagnostika, kompiuterinė tomogarfija, magnetinio rezonanso tomografija, ultragarsiniai tyrimai.

Reikalavimai

Galiojanti licencija.

Mes siūlome

Draugiškas kolektyvas.

Darbo krūvis ir atlyginimas

1 etatinio krūvio – nuo 3 780 Eur.

Kontaktai

Skyriaus vadovė Laima Krajavienė, laima.krajeviene@kaunoligonine.lt

Darbo vietą

Skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) ir Skubios pagalbos skyrius (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120).

Darbo pobūdis

Skubiosios medicinos gydytojo normoje numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Reikalavimai

Galiojanti skubiosios medicinos gydytojo licencija.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas ir darbo krūvis

Nuo 3 250 Eur (1 etatinio krūvio, viso, neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Gražina Karalevičienė tel. +37037306012, grazina.karaleviciene@kaunoligonine.lt

arba Vaida Dambrauskienė, +37037400135, vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) ir Skubios pagalbos skyrius (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120).

Darbo pobūdis

Vidaus ligų gydytojo normoje numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Reikalavimai

Galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas ir drabo krūvis

Nuo 3 250 Eur (1 etatinio krūvio, viso, neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Gražina Karalevičienė tel. +37037306012, grazina.karaleviciene@kaunoligonine.lt

arba Vaida Dambrauskienė, +37037400135, vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) ir Skubios pagalbos skyrius (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120).

Darbo pobūdis

Medicinos gydytojo normoje numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Reikalavimai

Galiojanti medicinos gydytojo licencija.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo krūvis ir atlyginimas

Nuo 2 270 Eur (1 etatinio krūvio, viso, neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Gražina Karalevičienė tel. +37037306012, grazina.karaleviciene@kaunoligonine.lt

arba Vaida Dambrauskienė, +37037400135, vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) ir Skubios pagalbos skyrius (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120).

Darbo pobūdis

Šeimos gdydytojo normoje numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, neterminuotus darbo santykius, darbą pagal slenkantį grafiką, pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo krūvis ir atlyginimas

3250 Eur iki mokesčių už 1 etetą.

Kontaktai

Gražina Karalevičienė tel. +37037306012, grazina.karaleviciene@kaunoligonine.lt

arba Vaida Dambrauskienė, +37037400135, vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Kardiologijos klinika Kardiologijos skyrius, Hipodromo g.13, Kaunas.

Kvalifikacija ir reikalingi įgūdžiai

Gydytojo kardiologo kvalifikacija bei galiojanti licencija, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Darbo pobūdis

Teikti diagnostikos ir gydymo paslaugas kardiologijos profilio pacientams stacionare ir ambulatorijoje.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, atlikti neintervencinius diagnostinius tyrimus, draugišką kolektyvą, palankią darbo aplinką po skyriaus renovacijos, naują diagnostinę aparatūrą, priedus už papildomą darbą. Galima darbas tik budėjimais.

Kontaktai

Diana Žaliaduonytė, +37061150776, diana.zaliaduonyte@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Kiaunių 2, Kaunas LSMU Slaugos klinikos III palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius.

Darbo krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Kineziterapijos magistro laipsnis.

Darbo pobūdis

Darbas su visiškai ar beveik visiškai nesavarankiškais pacientais.

Atlyginimas

Nuo 1735 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Lina Urbietė 868618496

 

 

Darbo vieta

S. Dariaus ir S. Girėno 48, Kaunas, LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos centre ir dienos stacionare.

Darbo krūvis

1 etatas.

Ko tikimės

Iniciatyvaus, nebijančio iššūkio, darbštaus ir pareigingo, turinčio gydytojo psichoterapeuto licencija, galinčio naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, elektroninio pašto programa.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius.

Atlyginimas

Nuo 3 035 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Aušra Andriuškevičienė,+37068729248, ausra.andriuskeviciene@kaunoligonine.lt.

Darbo vieta

Hipodromo g.13, Kaunas, Patologijos skyrius.

Darbo krūvis

1 etatas.

Darbo pobūdis

Darbas Patologijos laboratorijoje, atlikti histologinius ir citologinius tyrimus.

Reikalavimai

Biomedicinos technologo kvalifikacija bei galiojanti licencija, kruopštumas, lojalumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, neturinčius darbo  patirties apmokome.

Atlyginimas

Nuo 1 437 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Jolanta Mačienė, +37067561177 jolanta.maciene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

A. Kriščiūno g. 2, Kauno r., Psichosocialinėje reabilitacijoje.

Darbo krūvis

1 etatas.

Reikalavimai

Turėti ergoterpeuto profesinę kvalifikaciją ir licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją. Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas; gebėti vesti grupinius užsiėmimus ir konsultuoti individualiai; gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo pobūdis

Teikti kokybiškas ergoterapijos paslaugas, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais. Parinkti, pritaikyti ergoterapijos priemones bei įvertinti jų poveikį.

Atlyginimas

Nuo 1 415 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Sonata Beliauskienė, +37065236128, sonata.beliauskiene@kaunoligonine.lt

 

Darbo vieta

Kiaunių g. 2, Kaunas

Darbo krūvis

1 etatas

Atlyginimas

2497 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Lina Urbietė, t. 868618496

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas, LSMU Kauno ligoninės Konsultacijų poliklinika.

Darbo krūvis

Nuo 0,25 iki 1 etato.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją. Gebėti atlikti kardioechoskopiją, veloergometriją.

Darbo pobūdis

Pagal Lietuvos medicinos normą MN 55:2005 „Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas poliklinikoje konsultuojamiems pacientams.

Atlyginimas

2385 Eur už 1 etatą (iki mokesčių).

Kontaktai

Kontaktinis asmuo Raimondas Kunickas +370 698 48319.

Darbo vieta

Gali inktis dirbti Konsultacijų poliklinikose Hipodromo g. 13, Josvainių g. 2 arba Vytauto per. 63 Garliavoje. Kontaktinis asmuo Elžbieta Trapenskė 862556474

Darbo krūvis

Nuo 0,25 iki 1 etato.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo endokrinologo licenciją. Gebėti atlikti skydliaukės echoskopiją.

Darbo pobūdis

Pagal Lietuvos medicinos normą MN 96:2021 „Gydytojas endokrinologas“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas poliklinikoje konsultuojamiems pacientams.

Atlyginimas

Nuo 2385 už 1 etatą (iki mokesčių).

Kontaktai

Kontaktinis asmuo Elžbieta Trapenskė 862556474.

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaune, LSMU Kauno ligoninės Konsultacijų poliklinikoje.

Darbo krūvis

Nuo 0,25 iki 1 etato.

Darbo pobūdis

Pagal Lietuvos medicinos normą MN 96:2021 „Gydytojas endokrinologas“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas poliklinikoje konsultuojamiems pacientams.

Atlyginimas

Nuo 2385 už 1 etatą (iki mokesčių).

Kontaktai

Leonė Čepinskienė 868712130.

Atlyginimas

Nuo 2270 Eur

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Reikalavimai ir reikalingi įgūdžiai

Medicinos gydytojo licenzija, anglų ar rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Kontaktinis asmuo

Vaida Dambrauskienė, +37037400135, vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

LSMU Kauno ligoninės filialas P. Mažylio gimdymo namai, Naujagimių skyrius, Putvinskio g. 3

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią vaikų ligų gydytojo licenciją, išklausyti Naujagimių pradinio ir specialiojo gaivinimo kursai ir Naujagimio būklės stabilizavimo ir paruošimo transportavimui kursai.

Darbo užmokestis

Nuo 2295 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktinis asmuo

Naujagimių skyriaus vedėja Natalija Bušina tel. 8-60604673.

Darbo vieta

Kiaunių g. 2, Kaunas

Reikalavimai

Turėti aliojančią gyd. geriatro liceniją.

Atlyginimas

2545 Eur iki mokesčių

Kontaktinis asmuo

Lina Urbietė, tel. 8 686 18496

Darbo vieta

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, Kiaunių g. 2.

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią medicinos gydytojo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius

Darbo užmokestis

Nuo 1990 Eur (prieš mokesčius)

Kontaktinis asmuo

Lina Urbietė, tel. 8 686 18496

Darbo vieta

LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos klinikos Geriatrijos skyrius (Josvainių g. 2, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią vidaus ligų gydytojo licenciją.

Mes siūlome

Darbą naujai įrengtame Geriatrijos klinikos 50 lovų Geriatrijos skyriuje. Galimybę tobulėti patyrusių gyd. geriatrų ir jos narių komandoje, draugišką kolektyvą, terminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 2700 Eur (prieš mokesčius)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vadovė Gytė Damulevičienė, tel. 8 672 27353

Darbo vieta

LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos klinikos Geriatrijos skyrius (Josvainių g. 2, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gyd. geriatro licenciją

Mes jums siūlome

Darbą naujai įrengtame Geriatrijos klinikos 50 lovų Geriatrijos skyriuje. Galimybę tobulėti patyrusių gyd. geriatrų ir jos narių komandoje, galimybę papildomai dėstyti  geriatrinę mediciną, draugišką kolektyvą, neterminuotus darbo santykius.

Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 2700 Eur (prieš mokesčius)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vadovė Gytė Damulevičienė, tel. 8 672 27353

Darbo vieta

Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos I skyrius, Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

3500 Eur neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėja Ramunė, tel. 8683 03311

Darbo vieta

Akušerijos ginekologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

2400 Eur per mėnesį, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vyr. koordinatorė Jūratė 8 687 74313

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Skubios medicinos gydytojo licencija

Darbo užmokestis

Nuo 2270 Eur (pastovioji + kintamoji dalis)

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135, el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 3000 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėjas Edvardas Daugėla
Tel. 8 676 22545

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija

Atlyginimas

Nuo 3250 Eur

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135 , el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Galimos darbo vietos

Konsultacijų poliklinika, Hipodromo g. 13, Kaunas

Konsultacijų poliklinika, Josvainių g. 2, Kaunas

Konsultacijų poliklinika, Vytauto g. 63, Kauno r., Garliava

 

Etatinis krūvis

Nuo 0,5 iki 1 etato.

Reikalavimai

Galiojanti gydytojo endokrinologo licencija

Atlyginimas

Atlyginimas už 1 etatą – nuo 2385 Eur, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Raimondas +370 698 48319

Darbo vieta

Kiaunių g. 2, Kaunas, V. Tumėnienės vardo vaikų akstyvosios raidos centras.

Darbo krūvis

0,25 etato

Atlyginimas

353,75 iki mokesčių

Slaugos personalo darbo skelbimai

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas, Vidaus ligų diagnostikos skyrius.

Darbo krūvis

1 etatas.

Atlyginimas

Nuo 2150 eur iki mokesčių.

Reikalavimai

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija bei galiojanti licencija, kruopštumas, lojalumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, palankią darbo aplinką.

Kontaktai

Daiva Klinavičienė, t. +37069809610, daiva.klinaviciene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Josvainių g.2 Kaunas, Chirurgijos klinika, Chirurgijos skyrius

Darbo krūvis

1 etatas.

Atlyginimas

Nuo 1 650 Eur iki mokesčių.

Reikalavimai

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija bei galiojanti licencija, kruopštumas, lojalumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, palankią darbo aplinką.

Kontaktai

Aida Valionienė, aida.valioniene@kaunoligonine.lt

 

Darbo vieta

Operacinėje ir annesteziologijos skyriuose, Hipodromo g. 13, Kaunas.

Reikalavimai

Galiojanti BPS ir išplėstinės praktikos slaugytojo licencija. Neturintiems anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kvalifiacijos bus galimybė įsigyti.

Atlyginimas

Nuo 2226 Eur (neatskaičius mokesčių).

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, neterminuotus darbo santykius.

Kontaktai

Skambinti: Erika +370 671 53231

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija ir psichikos sveikatos slaugytojo kvalifikacijos pažymėjimas.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, neterminuotus darbo santykius.

Atlyginimas

Nuo 1737 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktai

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Laima, tel. Nr. 8 652 58795

laima.stanioniene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Psichiatrijos klinika Aleksoto sektorius Somatopsichiatrinis skyrius, Hipodromo g. 3, Kaunas

Reikalavimai

Įgyta slaugytojo padėjėjo kvalifikacija.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, neterminuotus darbo santykius.

Atlyginimas

Nuo 1100 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktai

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Laima, tel. Nr. 8 652 58795

laima.stanioniene@kaunoligonine.lt

Atlyginimas

Su aukštuoju neuniversitetiniu-1850 Eur. Su  aukštuoju – 2150 Eur. Ir kintamoji dalis.

Darbo vieta

Laisvės al. -17, Vidaus ligų skyrius.

Darbo laikas ir sutarties sąlygos

Lankstus darbo grafikas. Terminuota darbo sutartis iki 2024.10.08.

Kontaktai

Vyr. slaugytoja Jūratė Naujokienė 869802717 , (8 37) 425941.

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas, Anesteziologijos II sk.

 

Darbo pobūdis

Lietuvos medicinos normoje  MN 60:2019 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas“  numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir anestezijos ir intensyviosios slaugos specializaciją.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 1745 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Skambinti 8-16 val. (darbo dienomis) – vyresnioji slaugytoja Jovita, tel. Nr. +370684 72712

Darbo vieta

Anesteziologijos II sk. Josvainių g. 2

Darbo pobūdis

Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas, mokantis anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo specializacijos praktikos atlikimas darbo vietoje.

Darbo pobūdis

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir mokytis anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo specializacijos.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti (neturintiems anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikacijos suteikiame galimybę mokytis), draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą dienomis arba pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 1527 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Skambinti 8-16 val. (darbo dienomis) – vyresnioji slaugytoja Jovita, tel. Nr. +370684 72712

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas,

Darbo krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti BPS licenciją ir operacinės slaugytojo specializaciją.

Atlyginimas

Nuo 2000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Skambinti darbo dienomis 8-16 val. – vyresnioji slaugytoja Jovita, tel. Nr. 8-684 72712

Darbo vieta

Laisvės al. 17, Kaunas

Darbo krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojos licencija, anestezijos ir intensyvios terapijos kvalifikacija, neturintiems kvalifikacijos bus sudarytos galimybės įgyti. Kruopštumas, lojalumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Darbo pobūdis

Teikti slaugos paslaugas vadovaujantis anestezijos ir intensyvios terapijos medicinos norma.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, palankią darbo aplinką.

Kontaktai

Barbora Savickienė, +37068408317, janina.ribeliene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Geriatrijos centras, Josvainių g. 2, Kaunas.

Darbo pobūdis

Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normoje MN 28:2019 numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas.

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Darbo užmokestis

Nuo 1 830 Eur (neatskaičius mokesčių).

Mes jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Kontaktinis asmuo

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Daiva, tel. Nr. 306017, 865917498.

Darbo vieta

Vidaus ligų skyrius (Hipodromo g. 13)

Reikalavimai

Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, palankią darbo aplinką.

Darbo užmokestis

Nuo 2150 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita Armalienė, tel. 8 614 34747

Darbo vieta

III – as palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (Kiaunių g. 2, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija, spaudo numeris.

Privalumas – 1 m. patirtis dirbant pagal slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.

Mes siūlome

Darbą draugiškame kolektyve,

Vadovo bei kolegų palaikymą,

Piniginį skatinimą už gerai atliktą darbą,

Nemokamą automobilio parkavimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1100 Eur iki mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Lina Urbietė 8 686 18496; e-paštas: lina.urbiete@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Dienos Chirurgijos skyrius (Hipodromo g.13, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1600 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja-administratorė Inga, tel. +370 687 77642

Darbo vieta

Naujagimių  skyrius, P. Mažylio gimdymo namai, (Putvinskio g. 3 , Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, terminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1 470 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Edita, tel. +370 620 43669

Darbo vieta

Akušerijos  skyrius, P. Mažylio gimdymo namai, (Putvinskio g. 3 , Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią akušerio licenciją.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, terminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1500 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Edita, tel. +370 620 43669

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas, Vidaus ligų diagnostikos skyrius (Kardiologijos profilis).

Etatinis krūvis

1 etatas.

Darbo pobūdis

Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normoje MN28-2019 numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas pacientams.

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, palankią darbo aplinką

Atlyginimas

Nuo 2150 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktai

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Rasa, tel. Nr. 8-610 92411.

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namuose (Putvinskio g. 3, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Atlyginimas

Nuo 1100 Eur (iki mokesčių).

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kursų pažymėjimą

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji akušerė Reda, tel.  8 683 40094

Darbo vieta

Kardiologijos skyrius, Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

9,5 val. per savaitę.

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, spaudo numerį

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

275 Eur iki mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Rasa Paleckienė +37062035284

Darbo vieta

Anesteziologijos II sk., Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, privalumas – anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikacija.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti (neturintiems anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikacijos suteikiame galimybę mokytis), draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1 580 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Skambinti 8-16 val. (darbo dienomis) – vyresniajai slaugytojai Jovitai, tel.  8 684 72712

Darbo vieta

Operacinių I skyrius, Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją bei operacinės slaugytojo kvalifikaciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą

Darbo užmokestis

Nuo 1620 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Lina, tel. (8 37) 422 357

Darbo vieta

Infekcinių ligų skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Mes jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1830 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Edita, tel. (8 37) 306 098, +370 670 20130

Darbo vieta

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius (Hipodromo g. 13)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią išplėstinės praktikos slaugytojo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

2 226 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Direktorės slaugai pavaduotoja Erika Jasukaitienė, tel. 8671 53231

Darbo vieta

Neurologijos II skyrius (Josvainių g. 2, Kaunas).

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 1740 Eur iki mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Birutė, tel. 8 623 34229

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Darbo krūvis

1 etatas.

Atlyginimas

1100 Eur iki mokesčių

Kontaktai

Edita, +370 614 34747

Darbo vieta

Dienos chirurgijos I skyrius, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

0,75 etato
Darbas operacinėje darbo dienomis

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Darbo užmokestis

1100 Eurų

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Daiva, tel.  8 657 83474

Darbo vieta

Kardiologijos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Darbo užmokestis

Nuo 1850 Eur Darbo užmokestis nurodytas prieš mokesčius.

Kontaktinis asmuo

Rasa Paleckienė +37062035284

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Nuo 1532 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Aušra, tel. 8 670 81874.

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

Nuo 2150 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita 8 614 34747

Darbo vieta

Geriatrijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Atlyginimas

Nuo 1830 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva, 8 614 77270, (8 37) 306 017,

 

Darbo vieta

Laisvės al. 17, Kaunas, Vidaus ligų sk.

Darbo krūvis

1 etatas

Atlyginimas

Nuo 2150 Eur iki mkokesčių

Kontaktai

Jūratė, +37069802717

Darbo krūvis

1 etatas

Atlyginimas

1100 Eur iki mokesčių

Kontaktai

Audronė, +370 37 424583

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas, Naujagimių sk.

Darbo krūvis

1 etatas

Atlyginimas

1580 Eur

Kontaktai

Edita, +37062043669

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas, Neurologijos sk.

Darbo krūvis

1 etatas

Atlyginimas

1740 Eur iki mokesčių

Kontaktai

Laima, +370 698 10113

Darbo vieta

Josvainių g 2, Kaunas, Odos ir venerinių ligų skyriuje ir konsultacijų poliklinikoje.

Atlyginimas

1600 Eur iki mokesčių.

Kontaktai

Violeta, +370 60105781

Nemedicininių padalinių darbo skelbimai

Darbo vieta

Ūkio aprūpinimo skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas.

Darbo krūvis ir atlyginimas

Nuo 924 Eur neatskaičius mokesčių už 1 etatą.

Darbo pobūdis

Patalpų valymas Darbo grafikas slenkantis (nuo pirmadienio iki sekmadienio), darbo valandos nuo 7:00 iki 15:30h

Reikalavimai

Pagrindinis išsilavinimas, noras dirbti ir tobulėti.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius.

Kontaktai

Skambinti – Laima , tel. Nr. 865336912.

Darbo vieta

Hipodromo g.13, Kaunas.

Darbo krūvis ir darbo sutarties sąlygos

1 etatas, terminuota darbo sutartis 2-3 mėn.

Darbo pobūdis

Daržovių paruošimas, indų plovimas, švaros palaikymas virtuvėje.

Reikalavimai

Kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas

Nuo 924 eur (neatskaičius mokesčių).

Mes siūlome

Draugišką kolektyvą, darbą komandoje, terminuotus darbo santykius (įdarbinimas ligos metu). Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Kontaktai

Skambinti – 863715680.

Darbo vieta

Hipodromo g 13, Kaunas.

Darbo krūvis ir atlyginimas

Už 1 etatinį krūvį – nuo 1 140 eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo pobūdis

Maisto gaminimas pacientams vadovaujantis sudarytu meniu ir technologinėmis kortelėmis.

Reikalavimai

Turėti profesinę virėjo kvalifikaciją. Kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą.

Mes siūlome

Draugišką kolektyvą, darbą komandoje, terminuotus darbo santykius (įdarbinimas ligos metu) su galimybe neterminuotai darbo sutarčiai, darbą slenkančiu grafiku.

Kontaktai

Skambinti – 864129084

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Darbo krūvis

1 etatas.

Darbo pobūdis

Patiekalų gaminimas pagal receptūras ir ruošimo technologiją. Patiekalų gamyba pagal technologines korteles, gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas, švaros ir tvarkos laikymasis darbo vietoje.

Reikalavimai

Virėjo specialybę patvirtinantis dokumentas. Darbo patirtis – privalumas, neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas

1140 Eur (iki mokesčių).

Kontaktai

Živilė Žukauskaitė, +37066712477, zivile.zukauskaite@kaunoligonine.lt, papildomas tel. 8635 46381.

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Atlyginimas

924 EUR/mėn.

Darbo pobūdis

Krovos darbai sandėlyje, pagalbiniai darbai virtuvėje, švaros ir tvarkos palaikymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir įgūdžiai

Vidurinis arba pagrindinis išsilavinimas, patirtis nebūtina.

Kontaktai

Živilė Žukauskaitė, t. +370 667 12477, zivile.zukauskaite@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Atlyginimas

944 EUR/mėn. iki mokesčių.

Kontaktai

Lina Norkė, +370 676 96879

Darbo vieta

Kiaunių g., Kaunas.

 

Darbo krūvis

1 etatas.

Reikalavimai

Pagrindinis išsilavinimas, noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas

Nuo 944 Eur

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius.

Kontaktinis asmuo

Lina Norkė, t. +370 676 96879

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Darbo krūvis

20 val.

Atlyginimas

472 iki mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Lina, tel. +370 67 696879

Darbo vieta

Josvainių g 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Darbas komandoje su slaugos personalu, pagalba teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Reikalavimai

Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas, noras tobulėti, įgyti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją

Mes jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

924 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Tomas, +370 61734193

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Darbo pobūdis

VšĮ LSMU Kauno ligoninė ieško santechniko(ės), ligoninės vandentiekio-nuotekų ir šildymo-vėdinimo sistemų eksploatacijai, remontui ir įrengimui. Darbas – pilnam darbo krūviui, 8 valandoms per dieną, 40 val. per savaitę. Darbo sutartis – neterminuota. Darbas – Kaune, Josvainių g. 2, Šilainiai.

Reikalavimai

Gebėti eksploatuoti, remontuoti ir įrengti vandentiekio-nuotekų ir nesudėtingas šildymo-vėdinimo sistemas.

Mes jums siūlome

Darbą ne komandiruotėse, neterminuotą darbo sutartį, galimi skatinimo priedai.

Darbo užmokestis

Nuo 1243 €, neatskaičius mokesčių.

Kontaktai

Skambinti – vadovas ūkiui ir infrastruktūrai II Viktoras Margelevičius, tel. 8-659 12281

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Darbo pobūdis

VšĮ LSMU Kauno ligoninė ieško technikos (ės) ligoninės pastatuose sumontuotų vėdinimo – oro kondicionavimo sistemų priežiūrai ir eksploatacijai. Darbas – pilnam darbo krūviui, 8 val. per parą, 40 val. per savaitę. Darbo sutartis – neterminuota. Darbas – Kaune, Josvainių g. 2, Šilainiai.

Reikalavimai

Inžinerinis aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas vėdinimo/oro kondicionavimo, santechninio, mechaninio, automatikos/elektronikos, elektrotechninio ar lygiaverčio profilio srityje;

Ne mažesnė kaip 3 m. praktinio darbo patirtis vėdinimo – oro kondicionavimo sistemų priežiūros ir eksploatacijos arba šių sistemų projektavimo arba montavimo/įrengimo srityje.

 

Mes jums siūlome

Darbą ne komandiruotėse, neterminuotą darbo sutartį, galimi skatinimo priedai.

Darbo užmokestis

Nuo 1403 €, neatskaičius mokesčių.

Kontaktai

Skambinti – vadovas ūkiui ir infrastruktūrai II Viktoras Margelevičius, tel. 8-659 12281

Darbo vieta

Dariaus ir Girėno g. 50, Kaunas

Darbo pobūdis

Maisto pristatymas į skyrių, indų surinkimas iš pacientų, indų plovimas, švaros palaikymas skyriaus virtuvėlėje.

Reikalavimai

Kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą

Mes jums siūlome

Draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

1 etatinio krūvio – nuo 924 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktai

Skambinti – 863715680

Ligoninės padalinių schema