x

Karjera

Kviečiame į savo didelę profesionalų komandą naujus narius!

Visuomet laukiame

 • iniciatyvių,
 • nebijančių iššūkių,
 • darbščių ir pareigingų kolegų.

KANDIDATAMS AKTUALI INFORMACIJA

Personalo skyriaus kontaktai: tel. (8 37) 306 091, el.p. personalas@kaunoligonine.lt

Informuojame tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Su Ligoninėje galiojančia kolektyvine sutartimi, jos priedais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti šios svetainės skiltyje “Ataskaitos ir dokumentai”.

LSMU Kauno ligoninėje dirba daugiau nei 3300 darbuotojų. Iš jų apie 800 – gydytojai, 1100 – slaugytojų, daugiau nei 100 rezidentų. Mokslo daktaro laipsnį turi daugiau nei 50 darbuotojų.

Patyrusi ir profesionali komanda

Dideliame kolektyve yra galimybė rasti sau tinkamiausią poziciją patraukliausioje srityje, Jums patogiame padalinyje. O padalinių Kaune ir Kauno rajone turime net vienuolika!

Karjeros galimybės

Mūsų darbuotojai aktyvai kelia kvalifikaciją ne tik dalyvaudami konferencijose ar seminaruose, bet ir juos organizuodami. Dalis darbuotojų gilinasi į LEAN vadybos sistemą ir diegia ją savo padaliniuose.

Profesinis augimas ir tobulėjimo galimybės

Šiuo metu ligoninėje dirba daugiau nei 100 negalią turinčių žmonių. 2020 m. ligoninė buvo nominuota LR Prezidentūroje surengtuose Dirbančių neįgaliųjų asociacijos apdovanojimuose „Lietuvos pokytis“ „Metų įmonės“ kategorijoje.

Esame atviri darbuotojams su negalia

LSMU Kauno ligoninė investuoja tiek į esamų padalinių ir įrangos atnaujinimą, tiek į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: kuriamas geriatrijos centras, psichiatrijos paslaugų teikimo centras, vykdomi tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir kt.

Nuolat atsinaujiname

2020 m. Kauno klinikinei ligoninei ir Respublikinei Kauno ligoninei tapus viena ligonine toliau vykdomas ligoninės pertvarkymas, kad dirbti būtų patogiau ir efektyviau.

Galimybė tapti pokyčių dalimi ir augti kartu

LSMU KAUNO LIGONINĖS DARBO SKELBIMAI

Gydytojų ir kito medicinos personalo darbo skelbimai

Darbo vieta

LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos klinikos Geriatrijos skyrius (Josvainių g. 2, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią vidaus ligų gydytojo licenciją.

Mes siūlome

Darbą naujai įrengtame Geriatrijos klinikos 50 lovų Geriatrijos skyriuje. Galimybę tobulėti patyrusių gyd. geriatrų ir jos narių komandoje, draugišką kolektyvą, terminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 2195  Eur (prieš mokesčius)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vadovė Gytė Damulevičienė, tel. 8 672 27353

Darbo vieta

LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos klinikos Geriatrijos skyrius (Josvainių g. 2, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gyd. geriatro licenciją

Mes jums siūlome

Darbą naujai įrengtame Geriatrijos klinikos 50 lovų Geriatrijos skyriuje. Galimybę tobulėti patyrusių gyd. geriatrų ir jos narių komandoje, galimybę papildomai dėstyti  geriatrinę mediciną, draugišką kolektyvą, neterminuotus darbo santykius.

Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 2195  Eur (prieš mokesčius)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vadovė Gytė Damulevičienė, tel. 8 672 27353

Darbo vieta

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas, skelbia viešą konkursą Vidaus ligų skyriaus (Hipodromo g. 13) (toliau – Skyrius) vedėjo pareigoms užimti, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams, dirbant pilnu darbo krūviu.

Darbo užmokestis

Nuo 2945,0 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Darbo pobūdis

Organizuoti ir vykdyti Skyriaus veiklą pagal Ligoninės turimą licenciją, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais stacionarinių paslaugų teikimą; užtikrinti, kad Skyriuje būtų kvalifikuotai ir kokybiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, taikomi tik medicinos mokslo įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodai; įgyvendinti  į asmenį orientuotą slaugos procesą ir mokslu grįstą praktiką; diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą Skyriuje; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, dalyvauti Skyriaus darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); nustatyta tvarka planuoti Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį bei savalaikiai teikti (organizuoti pateikimą) pirkimų paraiškas; pagal Skyriaus kompetenciją rengti (organizuoti parengimą) viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas, atitinkamai dalyvauti Ligoninės viešųjų pirkimų komisijų darbe; pagal kompetenciją kontroliuoti paslaugų, darbų ir prekių pirkimo sutarčių tinkamą vykdymą; rengti dokumentų projektus dėl Skyriaus darbo organizavimo tvarkos, nustatyta tvarka ir forma pavaldžių Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis; dirbti su Ligoninėje įdiegtomis informacinių technologijų programomis, susijusiomis su Skyriaus darbo funkcijų atlikimu; vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų.

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją vidaus ligų gydytojo veiklai bei sertifikatus diagnostinėms ir gydymo procedūroms, kai tai numato teisės aktai, taip pat turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį šioje srityje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas vadovaujamo Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti vadovaujamo Skyriaus darbą.
Dokumentų pateikimas

Personalo skyriui asmeniškai, atvykę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas (Administracijoje 341 kabinetas) arba siųsti el. paštu edita.beneviciene@kaunoligonine.lt. Pateikiant dokumentus asmeniškai, pateikiami dokumentų originalai, juos patikrinus, grąžinami. Jei dokumentai siunčiami el. paštu, dokumentų kopijos turi būti pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (teikiama tik tais atvejais, jei Ligoninės Personalo skyrius šiais dokumentais nedisponuoja);
 • gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti ši informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (dalykinės savybės). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia, veiklos licenciją ir kt.);
 • veiklos programą ir siekinius;
 • užpildytą pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija turi būti pateikiama PINREG sistemoje;
 • kitus konkurso skelbime nurodytus arba asmens, norinčio dalyvauti konkurse, nuomone svarbius ir reikšmingus dokumentus.
Pretendento anketa pildyti
Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai pretendentai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Skyriaus veiklos programa ir siekiniai;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas                    Nr. V-1085 ,, Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas               Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Konkurso paskelbimo diena

2023.02.03

Terminai

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Ligoninės internetinėje svetainėje, skiltyje „Apie ligoninę“ – „Darbo skelbimai“. Asmeniui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bei neigiamai atsakiusiam į pretendento anketos klausimus, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse (nurodo jo datą, vietą ir laiką). Asmeniui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) nepateikė konkurso skelbime nurodytų dokumentų ir (ar) teigiamai atsakė į antrą pretendento anketos klausimą, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Telefonas pasiteirauti

Informacija, esant poreikiui, teikiama telefonu (8 37) 306 091.

Darbo vieta

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas, skelbia viešą konkursą Priėmimo ir skubios pagalbos centro Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus (Hipodromo g. 13) (toliau – Skyrius) vadovo pareigoms užimti, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams, dirbant pilnu darbo krūviu.

Darbo užmokestis

Nuo 3755,0 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Darbo pobūdis

Organizuoti ir vykdyti Skyriaus veiklą pagal Ligoninės turimą licenciją, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimą; užtikrinti, kad Skyriuje būtų kvalifikuotai ir kokybiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, taikomi tik medicinos mokslo įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodai; įgyvendinti  į asmenį orientuotą slaugos procesą ir mokslu grįstą praktiką; diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą Skyriuje; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, dalyvauti Skyriaus darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); nustatyta tvarka planuoti Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį bei savalaikiai teikti (organizuoti pateikimą) pirkimų paraiškas; pagal Skyriaus kompetenciją rengti (organizuoti parengimą) viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas, atitinkamai dalyvauti Ligoninės viešųjų pirkimų komisijų darbe; pagal kompetenciją kontroliuoti paslaugų, darbų ir prekių pirkimo sutarčių tinkamą vykdymą; rengti dokumentų projektus dėl Skyriaus darbo organizavimo tvarkos, nustatyta tvarka ir forma pavaldžių Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis; dirbti su Ligoninėje įdiegtomis informacinių technologijų programomis, susijusiomis su Skyriaus darbo funkcijų atlikimu; vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų.

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs skubios medicinos gydytojo, vidaus ligų  gydytojo, gydytojo anesteziologo – reanimatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo kardiologo, gydytojo pulmonologo, gydytojo gastroenterologo, gydytojo neurologo ar   šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją skubios medicinos gydytojo, vidaus ligų  gydytojo, gydytojo anesteziologo – reanimatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo kardiologo, gydytojo pulmonologo, gydytojo gastroenterologo, gydytojo neurologo ar šeimos gydytojo veiklai bei sertifikatus diagnostinėms ir gydymo procedūroms, kai tai numato teisės aktai, taip pat turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį šioje srityje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas vadovaujamo Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti vadovaujamo Skyriaus darbą.
Pretendentai privalo pateikti dokumentus

Personalo skyriui asmeniškai, atvykę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas (Administracijoje 341 kabinetas) arba siųsti el. paštu edita.beneviciene@kaunoligonine.lt. Pateikiant dokumentus asmeniškai, pateikiami dokumentų originalai, juos patikrinus, grąžinami. Jei dokumentai siunčiami el. paštu, dokumentų kopijos turi būti pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (teikiama tik tais atvejais, jei Ligoninės Personalo skyrius šiais dokumentais nedisponuoja);
 • gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti ši informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (dalykinės savybės). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia, veiklos licenciją ir kt.);
 • veiklos programą ir siekinius;
 • užpildytą pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija turi būti pateikiama PINREG sistemoje;
 • kitus konkurso skelbime nurodytus arba asmens, norinčio dalyvauti konkurse, nuomone svarbius ir reikšmingus dokumentus.
Pretendento anketa pildyti
Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai pretendentai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Skyriaus veiklos programa ir siekiniai;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas                    Nr. V-1073 ,,Dėl specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas            Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas               Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Konkurso paskelbimo data

2023.02.02

Pretendentų dokumentai priimami

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Ligoninės internetinėje svetainėje, skiltyje „Apie ligoninę“ – „Darbo skelbimai“. Asmeniui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bei neigiamai atsakiusiam į pretendento anketos klausimus, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse (nurodo jo datą, vietą ir laiką). Asmeniui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) nepateikė konkurso skelbime nurodytų dokumentų ir (ar) teigiamai atsakė į antrą pretendento anketos klausimą, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacinis tel.

Informacija, esant poreikiui, teikiama telefonu (8 37) 30 60 91.

Darbo vieta

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas, skelbia viešą konkursą Priėmimo ir skubios pagalbos centro Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus  (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120) (toliau – Skyrius) vadovo pareigoms užimti, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams, dirbant pilnu darbo krūviu.

Darbo užmokestis

Nuo 3755,0 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Darbo pobūdis

Organizuoti ir vykdyti Skyriaus veiklą pagal Ligoninės turimą licenciją, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimą; užtikrinti, kad Skyriuje būtų kvalifikuotai ir kokybiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, taikomi tik medicinos mokslo įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodai; įgyvendinti  į asmenį orientuotą slaugos procesą ir mokslu grįstą praktiką; diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą Skyriuje; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, dalyvauti Skyriaus darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); nustatyta tvarka planuoti Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį bei savalaikiai teikti (organizuoti pateikimą) pirkimų paraiškas; pagal Skyriaus kompetenciją rengti (organizuoti parengimą) viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas, atitinkamai dalyvauti Ligoninės viešųjų pirkimų komisijų darbe; pagal kompetenciją kontroliuoti paslaugų, darbų ir prekių pirkimo sutarčių tinkamą vykdymą; rengti dokumentų projektus dėl Skyriaus darbo organizavimo tvarkos, nustatyta tvarka ir forma pavaldžių Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis; dirbti su Ligoninėje įdiegtomis informacinių technologijų programomis, susijusiomis su Skyriaus darbo funkcijų atlikimu; vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų.

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs skubios medicinos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo anesteziologo – reanimatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo kardiologo, gydytojo pulmonologo, gydytojo gastroenterologo, gydytojo neurologo ar   šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją skubios medicinos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo anesteziologo – reanimatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo kardiologo, gydytojo pulmonologo, gydytojo gastroenterologo, gydytojo neurologo ar šeimos gydytojo veiklai bei sertifikatus diagnostinėms ir gydymo procedūroms, kai tai numato teisės aktai, taip pat turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį šioje srityje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas vadovaujamo Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti vadovaujamo Skyriaus darbą.
Pretendentai privalo pateikti dokumentus

Personalo skyriui asmeniškai, atvykę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas (Administracijoje 341 kabinetas) arba siųsti el. paštu edita.beneviciene@kaunoligonine.lt. Pateikiant dokumentus asmeniškai, pateikiami dokumentų originalai, juos patikrinus, grąžinami. Jei dokumentai siunčiami el. paštu, dokumentų kopijos turi būti pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (teikiama tik tais atvejais, jei Ligoninės Personalo skyrius šiais dokumentais nedisponuoja);
 • gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti ši informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (dalykinės savybės). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia, veiklos licenciją ir kt.);
 • Skyriaus veiklos programą ir siekinius;
 • užpildytą pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija turi būti pateikiama PINREG sistemoje;
 • kitus konkurso skelbime nurodytus arba asmens, norinčio dalyvauti konkurse, nuomone svarbius ir reikšmingus dokumentus.
Pretendento anketa pildyti
Pretendentų atrankos būdas

testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai pretendentai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Skyriaus veiklos programa ir siekiniai;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas                    Nr. V-1073 ,,Dėl specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas            Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas               Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Konkurso paskelbimo data

2023.02.02

Pretendentų dokumentai priimami

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Ligoninės internetinėje svetainėje, skiltyje „Apie ligoninę“ – „Darbo skelbimai“. Asmeniui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bei neigiamai atsakiusiam į pretendento anketos klausimus, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse (nurodo jo datą, vietą ir laiką). Asmeniui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) nepateikė konkurso skelbime nurodytų dokumentų ir (ar) teigiamai atsakė į antrą pretendento anketos klausimą, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Kontaktinis tel.

Informacija, esant poreikiui, teikiama telefonu (8 37) 306 091.

Darbo vieta

Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos skyrius ir dienos stacionaras

(S. Dariaus ir S. Girėno g. 48)

Etatinis krūvis

0,75 etato

Darbo pobūdis

Psichoterapinės konsultacijos, individualūs ir grupiniai psichoterapijos seansai

Reikalavimai

Turėti teisę dirbti gydytojų psichoterapeutu LR numatyta tvarka

Darbo užmokestis

Nuo 1650 Eur (už 0,75 etato, neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vedėja Aušra Andriuškevičienė, tel. 8 687 29248

Darbo vieta

Fizinės medicinos ir reabilitacijos II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

0.5 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią medicinos psichologo licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 750  Eur  (0,5 etato krūvis)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vedėja D. Milonienė, tel.  (8 37) 306 031

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namų Naujagimių skyrius (V. Putvinskio g. 3, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią vaikų ligų gydytojo licenciją.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1500 Eur neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Naujagimių skyriaus vedėja Natalija Bušina, tel. 8 606 04673

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

0,75 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 1350,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. Nr. 8 698 48319

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika (Hipodromo g. 13, Kaunas)

Etatinis krūvis

0,25 et.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo urologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 450,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. 8 698 48319

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinikos padalinys Garliavoje (Vytauto g. 61, Garliava, Kauno r.)

Etatinis krūvis

0,25 et.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo urologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 450,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. 8 698 48319

Darbo vieta

Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos I skyrius, Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 2616 iki 2766 Eur per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėja Ramunė, tel. 8683 03311

Darbo vieta

Akušerijos ginekologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

0,75 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

1333 Eur per mėnesį už 0,75 etato, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vyr. koordinatorė Jūratė 8 687 74313

Darbo vieta

Konsultacinė  poliklinika, Josvainių g. 2

Etatinis krūvis

0,25 etato

Medicinos normoje MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas pacientams endoskopijų / gastroskopijų kabinete.

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją.

Darbo užmokestis

392 (pastovioji+kintama dalis) eurų per mėnesį už 0,25 etato, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Leonė 8 687 12130

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Skubios medicinos gydytojo licencija

Darbo užmokestis

Nuo 2515 Eur (pastovioji + kintamoji dalis)

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135, el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

2929 Eur (pastovioji + kintama dalis) per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Džiuljeta Aleksė 8 685 31413

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

1924 Eur (pastovioji + kintama dalis) per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėjas Edvardas Daugėla
Tel. 8 676 22545

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija

Atlyginimas

Nuo 2515 Eur

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135 , el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Anesteziologijos ir reanimacijos skyrius, P. Mažylio gimdymo namai (V. Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Būtina galiojanti gydytojo anesteziologo reanimatologo licencija

Atlyginimas

1800 Eur (bruto)

Kontaktinis asmuo

Vedėja Rasa Mickuvienė 8 682 23711

Darbo vieta

Vaistinė (gamybinė), Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Išplėstinės praktikos vaistininko medicinos normoje MN 170:2020 numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas Ligoninės gamybinėje vaistinėje.

Reikalavimai

Turėti galiojančią vaistininko licenciją.

Atlyginimas

Nuo 1230 Eur/mėn.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Birutė Bruneckienė, tel. (8 37) 306 054

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

0,5 etato

Reikalavimai

Galiojanti gydytojo endokrinologo licencija

Atlyginimas

Nuo 900,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Raimondas +370 698 48319

Slaugos personalo darbo skelbimai

Darbo vieta

Operacinių II (chirurgija-urologija) skyrius, Josvainių g. 2

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Paruošia operacinę darbui. Užtikrina joje tvarką, švarą ir dezinfekciją. Savo kompetencijų ribose dirba komandoje su visu operacinės kolektyvu.

Reikalavimai

Turėti HB, H-11, H-13 pažymėjimus

Mes jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje,  Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 944 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Jovita, tel. 8 684 72712

Darbo vieta

Vidaus ligų skyrius (Laisvės al. 17)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1400 Eur/mėn. priklausomai nuo išsilavinimo

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Jūratė, tel. 8 698 02717

Darbo vieta

Dienos chirurgijos I skyrius, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

0,75 etato
Darbas operacinėje darbo dienomis

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Darbo užmokestis

1100 Eurų

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Daiva, tel.  8 657 83474

Darbo vieta

Anesteziologijos II skyrius, Josvainių g. 2

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija ir anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kvalifikacijos pažymėjimas.

Svarbu: pagarba, noras padėti sergantiems pacientams, gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo užmokestis

1334.00 Eur

Jovita vyr. slaugytoja 8 684 72712

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namai (Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 1335 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji akušerė, tel.  (8 37) 423 502

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namai (V. Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią akušerio licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 1200 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji akušerė Reda, tel. (8 37) 423 502

Darbo vieta

Kardiologijos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Darbo užmokestis

Nuo 1284 Eur

Kontaktinis asmuo

Toma 8 622 66580

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją bei Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kvalifikacinį pažymėjimą.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1332 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Barbora, tel. 8 684 08317, el. p. barbora.savickiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1332 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Aušra, tel. 8 670 81874.

Darbo vietas

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1322 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva Gluoksnytė, tel. (8 37) 422 605

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1322 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva Kulikauskienė, tel. 8 614 89139

Darbo vieta

Operacinių I skyrius, Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją.

Darbo užmokestis

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1447 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1599 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Lina, tel. 8 652 78950

Darbo vieta

Vidaus ligų diagnostikos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 1237 iki 1400 Eur/mėn., priklausomai nuo išsilavinimo

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva, tel. 8 698 09610

Darbo vieta

Slaugos tarnyba, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį LR sveikatos apsaugos ministro reikalavimus.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 840 Eur

Kontaktinis asmuo

Slaugos koordinatorė Vilija, tel. 8 605 46178

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai
 • Slaugytojo padėjėjo pažymėjimas.
 • Atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas.
Atlyginimas

Apie 840 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita 8 614 34747

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

Nuo 1400 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita 8 614 34747

Darbo vieta

Slaugos tarnyba, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą

Atlyginimas

Nuo 840 Eur/mėn.

Kontaktinis asmuo

Slaugos koordinatorė Audronė, tel. 8 689 17425

Darbo vieta

Chirurgijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Atlyginimas

Nuo 1121 – 1273  €, priklausomai nuo išsilavinimo.

Kontaktinis asmuo

Aida, tel. 8 634 59125

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Išplėstinės slaugos licencija

Atlyginimas

Nuo 1550 Eur

Kontaktinis asmuo

Irma 8 650 34587

Darbo vieta

Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

Nuo 1200 Eur

Kontaktinis asmuo

Ineta 8 655 46856

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai
 • Slaugytojo padėjėjo pažymėjimas.
 • Atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas.
Atlyginimas

Apie 840 Eur

Kontaktinis asmuo

Ineta 8 655 46856

Darbo vieta

Urologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

1111 – 1263 Eur (priklauso nuo išsilavinimo)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Vilija, tel. 8 605 46178

Darbo vieta

Hemodializės skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Nuo 1101 iki 1253 Eur (priklauso nuo išsilavinimo)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Vilma, tel. 8 659 62775

Darbo vieta

Geriatrijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Atlyginimas

Nuo 1200 – 1400 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva, 8 614 77270

 

Darbo vieta

Operacinių II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją

Atlyginimas

1500 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Jovita , tel. 8 684 72712

Nemedicininių padalinių darbo skelbimai

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas. Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu.

Etatinis krūvis

0,5 etato, terminuota darbo sutartis

Darbo pobūdis
 • Įsakymų, taisyklių, tvarkų, nuostatų, pavyzdinių formų ir kitų ligoninės vidaus dokumentų, susijusių su ligoninės veikla, rengimas/vertinimas;
 • Įvairių su ligoninės veikla susijusių sutarčių rengimas/vertinimas;
 • Įvairių raštų (prašymų, pretenzijų, reikalavimų ir t.t.), procesinių dokumentų ir kitų dokumentų rengimas/vertinimas;
 • Dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
 • Teisinių išvadų ir rekomendacijų teikimas aktualiais veiklos klausimais;
 • Darbuotojų konsultavimas teisiniais klausimais;
 • Atstovavimas ligoninei visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.
Reikalavimai
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • Turėti patirties dirbant su viešaisiais pirkimais;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemos veiklą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę bei civilinį ir administracinį procesus;
 • Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas, apibendrinimus, procesinius dokumentus, sutartis ir kitus teisinius dokumentus;
 • Puikios lietuvių kalbos žinios, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
 • Analitinis mąstymas, savarankiškumas, iniciatyvumas, kruopštumas, atsakingumas.
Mes Jums siūlome
 • Įdomų ir atsakingą darbą;
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
 • Profesinių iššūkių kupiną kasdienybę;
 • Darbą draugiškoje komandoje;
 • Galimybę realizuoti savo žinias, sugebėjimus bei idėjas.
Darbo užmokestis

Nuo 1044 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Gyvenimo aprašymus iki vasario 15 d. siųsti el. paštu nijole.karaciejiene@kaunoligonine.lt.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Etatinis krūvis

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas, skelbia viešą konkursą apsaugos skyriaus vadovo pareigoms užimti, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams, dirbant pilnu darbo krūviu.

Darbo užmokestis

Nuo 1672 Eur per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Darbo pobūdis

Organizuoti, kontroliuoti Apsaugos skyriaus (toliau – Skyriaus) darbą bei jam vadovauti; palaikyti viešąją tvarką Ligoninėje ir nustatytų taisyklių laikymąsi; analizuoti Skyriaus veiklos rodiklius; teikti pasiūlymus siekiant efektyviai ir racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius, infrastruktūrą, finansus, resursus, patalpas, įrangą ir kt. turtą; užtikrinti susijusių su pareigomis Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų vidaus dokumentų vykdymą, jų vykdymo tinkamumą bei savalaikę kontrolę; rengti Skyriaus veiklos planus, informaciją apie rodiklių pasiekimą bei kitą prašomą informaciją; teikti pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos ir darbo organizavimo, efektyvaus lėšų panaudojimo, reikalingų darbuotojų įdarbinimo, personalo darbo krūvių nustatymo, etatinės struktūros pakeitimų ir kitų su Skyriaus veikla susijusių klausimų; pagal kompetenciją rengti procedūras, tvarkas, darbo instrukcijas, kitus vidaus dokumentus, reikalingus Apsaugos skyriaus funkcijoms vykdyti; vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kt. teisės aktais, rengti ir pateikti dokumentus, reikalingus neginkluotos asmens ir turto saugos licencijos įsigijimui bei užtikrinti licencijos turėtojams taikomų reikalavimų vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus (įskaitant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą ir kt.); nurodytais terminais pateikti Skyriui reikalingų prekių/paslaugų/darbų pirkimų paraiškas; pagal kompetenciją dalyvauti rengiant prekių/paslaugų/darbų technines specifikacijas; atlikti apsaugos darbuotojo funkcijas, numatytas Asmens ir turto saugos įstatyme, apsaugos darbuotojo pareigų instrukcijoje, kituose vidaus teisės aktuose; atsižvelgdamas į konkrečios situacijos pavojingumą, užtikrinti, kad prieš asmenį, kuris kėsinasi į saugomą subjektą ar objektą, pažeidžia viešąją tvarką ar priešinasi sulaikomas, būtų panaudota tiek nurodytų priemonių ir tokiu mastu, kiek yra būtina neteisėtiems veiksmams nutraukti bei sulaikomo asmens pasipriešinimui neutralizuoti. Apsaugos skyriaus vadovas turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai

Skyriaus Vadovu gali būti Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių, kurios yra ES ir (ar) NATO narės arba EEE susitarimo dalyvės, nepriekaištingos reputacijos pilietis, sulaukęs 18 metų, tinkamos sveikatos ir:

 • turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą arba aukštesnįjį, arba iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą;
 • išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą bei turintis galiojantį apsaugos darbuotojo pažymėjimą;
 • turintis ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su apsaugos funkcijomis susijusioje srityje.

Vadovas turi:

 • žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant įstaigos saugos politiką;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius apsaugos veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius LR asmens ir turto saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir turto apsaugą;
 • gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelį;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, MS Office programomis ir k.t.;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.
Privalomi pateikti dokumentai

Pretendentai privalo pateikti dokumentus Personalo skyriui asmeniškai, atvykę adresu: Josvainių g. 2, Kaunas (Administracijoje 341 kabinetas) arba siųsti el. paštu edita.beneviciene@kaunoligonine.lt. Pateikiant dokumentus asmeniškai, pateikiami dokumentų originalai, juos patikrinus, grąžinami. Jei dokumentai siunčiami el. paštu, dokumentų kopijos turi būti pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (teikiama tik tais atvejais, jei Ligoninės Personalo skyrius šiais dokumentais nedisponuoja);
 • gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti ši informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (dalykinės savybės). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia, veiklos licenciją ir kt.);
 • veiklos programą ir siekinius;
 • užpildytą pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija turi būti pateikiama PINREG sistemoje;
 • kitus konkurso skelbime nurodytus arba asmens, norinčio dalyvauti konkurse, nuomone svarbius ir reikšmingus dokumentus.
Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai pretendentai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams

Skyriaus veiklos programa ir siekiniai;

Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Terminai

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Ligoninės internetinėje svetainėje skiltyje „Apie ligoninę“ – „Darbo skelbimai“. Asmeniui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bei neigiamai atsakiusiam į pretendento anketos klausimus, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse (nurodo jo datą, vietą ir laiką). Asmeniui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) nepateikė konkurso skelbime nurodytų dokumentų ir (ar) teigiamai atsakė į antrą pretendento anketos klausimą, Ligoninės Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas, pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, el. paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendento anketos failas
Konkurso paskelbimo data

2023 sausio 30 d.

Informacinis tel.

Informacija, esant poreikiui, teikiama telefonu (8 37) 306 091 darbo dienomis (7:30-12 ir 12:30-16 val.).

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas, terminuota darbo sutartis nuo 2023-02-01 iki 2024-01-31.

Darbo pobūdis

•Vyriausiasis inžinierius-energetikas yra atsakingas už Ligoninės pastatuose, patalpose  ir Ligoninės naudojamuose žemės sklypuose esančias  vandentiekio-nuotekų, šildymo-vėdinimo (oro kondicionavimo) ir dujų sistemas, įrengimus ir tinklus, kurie yra Ligoninės nuosavybė.

•Vadovavimas energetikos padaliniui, kurį sudaro šilumos-ventiliacijos ir vandentiekio-nuotekų ūkio priežiūros darbuotojai;

•Energetinių sistemų (šilumos, dujų, vandens, vėdinimo, vėsinimo ir kt.) eksploatavimas, remontas, profilaktika ir nepertraukiamo sistemų darbo užtikrinimas;

•Energijos išteklių (dujų ir vandens) pirkimų organizavimas, sutarčių su energijos tiekėjais ruošimas ir sudarymas;

•Energijos apskaitos kontrolė, priežiūra ir sąnaudų fiksavimas;

•Energetinių sistemų ir įrenginių eksploatavimo ir priežiūros kaštų skaičiavimas. Energijos išteklių taupymo priemonių įgyvendinimas;

•Energetinių sąnaudų ir inžinierinių sistemų priežiūros metinių biudžetų ruošimas;

•Viešųjų pirkimų inicijavimas ir pirkimų techninių specifikacijų ruošimas;

•Sutarčių su serviso firmomis sudarymas, jų vykdomų energetinių ir įrengimų eksploatacijos ir priežiūros darbų organizavimas, kontrolė ir priežiūra;

•Naujų objektų ir projektų techninių užduočių ir sąlygų ruošimas;

•Energetinių sistemų ir įrengimų eksploatacijos, priežiūros ir patikros atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams kontrolė;

•Atsakingas už visų įstaigos objektų šilumos, vandens ir dujų ūkio eksploatavimą;

•Tiesioginis vadovavimas investiciniams energetinių sistemų įrengimo, atnaujinimo ir rekonstravimo projektams;

•Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų ir avarijų, įvykusių eksploatuojant energetines sistemas ir įrenginius, tyrime.

•Skyriaus aprūpinimo eksploatacijai ir remontui reikalingomis medžiagomis ir įrengimais kontrolė

•Skyriaus personalo administravimas, kvalifikacijos tikrinimas, apmokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas. darbų saugos žinių ir laikymosi kontrolė.

Reikalavimai

• Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas, inžinieriaus kvalifikacija techninės specialybės srityje, susijusioje su vandentiekio-nuotekų ar/ir šildymo vėdinimo (oro kondicionavimo) sistemų įrengimo ar eksploatavimo darbais

• Ne mažesnis, kaip 3 metų praktinės patirties stažas įrengiant arba eksploatuojant vandentiekio-nuotekų ir/ar šildymo vėdinimo (oro kondicionavimo) sistemas;

• Turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eksploatuoti  šildymo vėdinimo ir dujų sistemas

• Išmanyti ir gebėti taikyti darbų saugos, darbo kodekso, gaisrinės saugos ir elektros saugos teisės aktų reikalavimus.

• Išmanyti bendravimo, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

• Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti informaciją, susijusią su savo tiesioginiu darbu, ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

• Gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;

• Mokėti skaityti brėžinius, susijusius su šildymo, vėdinimo ir kitais inžineriniais tinklais,

• Turėti raštvedybos įgūdžių;

• Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

• Gerai mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Darbo užmokestis

Nuo 2000.00 Eur prieš mokesčius

Kontaktinis asmuo

Vytautas Armolaitis

Mob. +370 687 31313
El. p. vytautas.armolaitis@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Maitinimo skyrius, Laisvės al. 17 , Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Dietinių patiekalų gaminimas

Reikalavimai

Turėti virėjos kvalifikaciją, galiojančią sanitarinę knygelę, higienos kursus.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo  992 Eur prieš mokesčius

Kontaktinis asmuo

Gabija, tel. 8 609 93317

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas (įskaitant visus Ligoninės padalinius)

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Aprūpinti Ligoninės skyrius medicininėmis dujomis, tikrinti ir prižiūrėti medicininių dujų sistemas

Reikalavimai

Turėti slėginių indų aparatininko kvalifikacijos pažymėjimą (esant poreikiui organizuosime mokymus įgyti kvalifikacijai)

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, neterminuotus darbo santykius, lankstų darbo grafiką.

Darbo užmokestis

Nuo 950 Eur, priedai pagal darbo rezultatus

Kontaktinis asmuo

Gediminas Žukauskas, tel.  8 605 59003

Darbo vieta

Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Santechniko pareigų atlikimas ligoninėje : santechninių sistemų priežiūra ir eksploatavimas, planinių, einamųjų bei profilaktinių darbų atlikimas, gedimų šalinimas, santechnikos prietaisų montavimas ir pajungimas.

Reikalavimai
 • panašaus darbo patirtis,
 • atsakingas požiūris į darbą,
 • kokybiškas darbų atlikimas.

Privalumas – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome
 • Saugias darbo sąlygas,
 • darbui reikalingas priemones,
 • kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas,
 • laiku mokamą atlyginimą.
Darbo užmokestis

Nuo 840,00  Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Gerai dirbančius motyvuojame priedais prie atlyginimo.

Kontaktinis asmuo

CV siusti :  vaidas.pamarnackas@kaunoligonine.lt.

Telefonas pasiteirauti 8 671 66466 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.)

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo laikas

Darbo grafikas kasdien, išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas: 6:30-15:00 val.

Reikalavimai
 • Kruopštumas
 • Pareigingumas
 • Atsakingumas
Atlyginimas

Darbo užmokestis prieš mokesčius 840 Eur ir galimybė užsidirbti papildomai.

Kontaktinis asmuo

Lina, tel. 8 676 96879

Padalinys

LSMU Kauno ligoninės Transporto skyrius

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis
 • Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežti pacientus;
 • pristatyti pagamintą maistą iš virtuvės į nutolusius padalinius.
Reikalavimai

Reikalingas vidurinis išsilavinimas. Turėti B kategoriją ir ne mažiau nei 5 metų vairavimo patirtį.

Atlyginimas

Atlyginimas iki mokesčių nuo 840  Eur

Kontaktinis asmuo

Kreiptis į Transporto skyriaus vadovą.

El. p. virgilijusbyla@kaunoligonine.lt arba telefonu (8 37) 391540.

Ligoninės padalinių schema