x

Karjera

Kviečiame į savo didelę profesionalų komandą naujus narius!

Visuomet laukiame

 • iniciatyvių,
 • nebijančių iššūkių,
 • darbščių ir pareigingų kolegų.

KANDIDATAMS AKTUALI INFORMACIJA

Personalo skyriaus kontaktai: tel. (8 37) 306 091, el.p. personalas@kaunoligonine.lt

Informuojame tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Su Ligoninėje galiojančia kolektyvine sutartimi, jos priedais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti šios svetainės skiltyje “Ataskaitos ir dokumentai”.

LSMU Kauno ligoninėje dirba daugiau nei 3300 darbuotojų. Iš jų apie 800 – gydytojai, 1100 – slaugytojų, daugiau nei 100 rezidentų. Mokslo daktaro laipsnį turi daugiau nei 50 darbuotojų.

Patyrusi ir profesionali komanda

Dideliame kolektyve yra galimybė rasti sau tinkamiausią poziciją patraukliausioje srityje, Jums patogiame padalinyje. O padalinių Kaune ir Kauno rajone turime net vienuolika!

Karjeros galimybės

Mūsų darbuotojai aktyvai kelia kvalifikaciją ne tik dalyvaudami konferencijose ar seminaruose, bet ir juos organizuodami. Dalis darbuotojų gilinasi į LEAN vadybos sistemą ir diegia ją savo padaliniuose.

Profesinis augimas ir tobulėjimo galimybės

Šiuo metu ligoninėje dirba daugiau nei 100 negalią turinčių žmonių. 2020 m. ligoninė buvo nominuota LR Prezidentūroje surengtuose Dirbančių neįgaliųjų asociacijos apdovanojimuose „Lietuvos pokytis“ „Metų įmonės“ kategorijoje.

Esame atviri darbuotojams su negalia

LSMU Kauno ligoninė investuoja tiek į esamų padalinių ir įrangos atnaujinimą, tiek į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: kuriamas geriatrijos centras, psichiatrijos paslaugų teikimo centras, vykdomi tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir kt.

Nuolat atsinaujiname

2020 m. Kauno klinikinei ligoninei ir Respublikinei Kauno ligoninei tapus viena ligonine toliau vykdomas ligoninės pertvarkymas, kad dirbti būtų patogiau ir efektyviau.

Galimybė tapti pokyčių dalimi ir augti kartu

LSMU KAUNO LIGONINĖS DARBO SKELBIMAI

Gydytojų ir kito medicinos personalo darbo skelbimai

Darbo vieta

Fizinės medicinos ir reabilitacijos II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

0.5 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią medicinos psichologo licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 750  Eur  (0,5 etato krūvis)

Kontaktinis asmuo

Skyriaus vedėja D. Milonienė, tel.  (8 37) 306 031

Darbo vieta

Maitinimo skyrius, Laisvės al. 17 , Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo grafikas I-V 8:00 – 15:30 val.

Darbo pobūdis
 • Kasdieninių, planinių, individualių valgiaraščių sudarymas;
 • pacientų maitinimo pagal paskirtą dietinį gydymą koregavimas;
 • maisto davinio maistinės ir energinės vertės skaičiavimas;
 • duomenų, apie pacientams priskirtas dietas, registravimas į el. sistemą;
 • gaunamų ir esančių sandėliavimo patalpose maisto produktų kokybės kontroliavimas; dietinių patiekalų gamybos tikrinimas;
 • higieninių normų reikalavimų vykdymo tikrinimas maisto tvarkymo skyriuose, ligoninės skyrių virtuvėlėse;
 • dietinių patiekalų išdavimo, porcijavimo, patiekimo pacientui (maisto kiekis, kokybė, temperatūra) kontrolė;
 • pacientų ir jų artimųjų konsultavimas tinkamo maitinimosi klausimais, informavimas apie maisto pasirinkimo padarinius sveikatai;
 • dalyvavimas naujų dietinių patiekalų receptūrų ir technologijos kūrime bei įdiegime į praktiką.
Reikalavimai
 • Išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis neuniversitetinis sveikatos mokslų krypties;
 • profesinė kvalifikacija – dietetikos specialistas, dietistas arba bendrosios praktikos slaugytojas, baigęs dietologijos specializacijos programą, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją;
 • turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis dietisto praktika pagal dietisto profesinę kvalifikaciją;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dietinio maitinimo organizavimą, higienos ir maisto saugos teisės aktus;
 • gebėti sudaryti kasdieninius, planinius, individualius valgiaraščius; koreguoti pacientų maitinimąsi pagal paskirtą dietinį gydymą; skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę; registruoti į el.sistemą duomenis apie pacientams paskirtas dietas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (- ėmis), elektroninio pašto programa (- omis), MS Office programomis ir kt.
Darbo užmokestis

Nuo 1220 Eur (neatskaičius mokesčių)

Kontaktinis asmuo

Maitinimo skyriaus vadovė Inga Valentienė 8 676 99437

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas.

Etatinis krūvis

1 etatas.

Darbo pobūdis

Organizuoti ir vykdyti Centro veiklą pagal Ligoninės turimą licenciją, Ligoninės padaliniuose: Priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) ir Priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120), remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimą; užtikrinti, kad Centre būtų kvalifikuotai ir kokybiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, taikomi tik medicinos mokslo įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodai; įgyvendinti  į asmenį orientuotą slaugos procesą ir mokslu grįstą praktiką; užtikrinti kokybišką mokymo procesą, organizuoti mokslinės veiklos vykdymą bei aktyviai dalyvauti šiame procese; diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą Centre; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Centro darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, dalyvauti Centro darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų. Išsamios Centro vadovo pareigos, teisės, atsakomybė numatytos Centro vadovo pareiginiuose nuostatuose, Centro uždaviniai ir funkcijos numatyti Centro nuostatuose.

Reikalavimai ir dokumentų pateikimo būdai

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį išsilavinimą), būti įgijusiam skubiosios medicinos gydytojo, reanimatologo-anesteziologo ar vidaus ligų gydytojo, profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal skubiosios medicinos gydytojo, reanimatologo-anesteziologo ar vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 • turėti ne trumpesnę nei 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį skubiosios medicinos srityje bei turėti vadovavimo ir/ar organizacinio darbo patirtį;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • žinoti skubios medicinos pagalbos teikimo bei gaivinimo principus;
 • išmanyti bendrąją žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologinius pokyčius, individo fizinės ir psichinės raidos etapus ir ypatybes, ligų profilaktikos problemas ir ligų rizikos veiksnius, ypač savo specialybės;
 • žinoti ir gebėti taikyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją;
 • žinoti mitybos teoriją, šiuolaikinės dietologijos ir dietoterapijos būdus, mitybos higieną;
 • žinoti vaistų veikimą, jų sukeltus pašalinius reiškinius, nesuderinamumą, gebėti taikyti priešnuodžius apsinuodijimų vaistais atvejais;
 • žinoti dažniausiai pasitaikančių ir ypač pavojingų infekcinių ligų bei alimentarinės kilmės ligų ir apsinuodijimų maistu epidemiologiją, simptomatiką, priemones epideminiam židiniui likviduoti;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti sveikatos priežiūros organizavimo pagrindus, medicinos pagalbos kokybės ir veiklos pagrindinius rodiklius, medicinos statistikos pagrindus;
 • žinoti ir gebėti taikyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebantis taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamo Centro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Centro darbą.
 • Medicinos mokslo laipsnio turėjimas būtų laikomas privalumu.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laikomas pateiktu, kai visi dokumentai ir informacija tinkamai pateikta VATIS);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo, vadovavimo /administravimo, papildomą patirtį ir/ar kompetenciją ir kt.);
 • veiklos licenciją;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • užpildytą pretendento anketą (pateikiama VATIS sistemoje);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (teikiama pretendento asmeniškai per PINREG sistemą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius, gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai informuodamas pretendentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Centro veiklos vizija;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas                    Nr. V-1073 ,,Dėl specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas            Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas  Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo VATIS ir Ligoninės internetinėje svetainėje https://kaunoligonine.lt/karjera/. Gavus pretendentų dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, sprendimą dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo priima Ligoninės generalinis direktorius. Terminas pateikti dokumentus gali būti pratęstas iki 5-ių kalendorinių dienų, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Darbo užmokestis

Nuo 3480 eurų  per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Kontaktai

(8 37) 306 091

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas.

Etatinis krūvis

1 etatas.

Darbo pobūdis

Organizuoti, planuoti ir vykdyti farmacinę veiklą Vaistinės padaliniuose: Vaistinė (Hipodromo g. 13) ir Vaistinė (Josvainių g. 2), užtikrinant nepertraukiamą Ligoninės veiklą, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas; užtikrinti Geros vaistinių praktikos normų laikymąsi; užtikrinti vaistų, medicinos pagalbos ir vaistinių prekių užsakymą, priėmimą, apskaitą, išdavimą Ligoninės skyriams, ataskaitų sudarymą ir duomenų perdavimą buhalterinei apskaitai; kontroliuoti ir analizuoti Ligoninės skyrių užsakymus ir siekti optimaliai mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis patenkinti poreikius; užtikrinti reikalingą prekių asortimentą, kad Ligoninėje būtų tik saugūs, geros kokybės, veiksmingi ir teisės aktų reikalavimus atitinkantys vaistiniai preparatai; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Vaistinės darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, organizuoti ir dalyvauti Vaistinės darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); analizuoti Vaistinės darbo rezultatus, nustatytais terminais teikti reikalingas ataskaitas, statistinius duomenis, veiklos rodiklius, veiklos planus ir pan. tiesioginiam vadovui, generaliniam direktoriui ar jų įgaliotiems asmenims, kitiems Ligoninės struktūriniams padaliniams, Ligoninę tikrinančioms institucijoms; vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareigybių nuostatų reikalavimų. Išsamios Vaistinės vadovo pareigos, teisės, atsakomybė numatytos Vaistinės vadovo pareiginiuose nuostatuose, Vaistinės uždaviniai ir funkcijos numatyti Vaistinės nuostatuose.

Reikalavimai ir dokumentų pateikimo būdai

Pretendentų pagrindiniai kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą farmacijos studijų krypties išsilavinimą, būti įgijusiam vaistininko profesinę kvalifikaciją, turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią vaistininko praktikos licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal vaistininko profesinę kvalifikaciją;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį su Vaistinės funkcijomis susijusioje srityje ir turėti ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • žinoti skubios medicinos pagalbos teikimo bei gaivinimo principus;
 • žinoti vaistų veikimą, jų sukeltus pašalinius reiškinius, nesuderinamumą, gebėti taikyti priešnuodžius apsinuodijimų vaistais atvejais;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Geros vaistinių praktikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant Vaistinės veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), MS Office programomis ir k.t.;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į Vaistinės funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Vaistinės darbą.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laikomas pateiktu, kai visi dokumentai ir informacija tinkamai pateikta VATIS);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo, vadovavimo /administravimo, papildomą patirtį ir/ar kompetenciją ir kt.);
 • veiklos licenciją;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • užpildytą pretendento anketą (pateikiama VATIS sistemoje);
 • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (teikiama pretendento asmeniškai per PINREG sistemą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius, gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai informuodamas pretendentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Vaistinės veiklos vizija;

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d.  nutarimas Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo VATIS ir Ligoninės internetinėje svetainėje https://kaunoligonine.lt/karjera/. Gavus pretendentų dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, sprendimą dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo priima Ligoninės generalinis direktorius. Terminas pateikti dokumentus gali būti pratęstas iki 5-ių kalendorinių dienų, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Darbo užmokestis

Nuo 2939,50 eurų  per mėnesį, neatskaičius mokesčių.

Kontaktai

(8 37) 306 091

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas.

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Organizuoti ir vykdyti Centro veiklą pagal Ligoninės turimą licenciją, Ligoninės padaliniuose: Konsultacijų poliklinika (Hipodromo g. 13, Kaunas ir Vytauto g. 63, Garliava) ir Konsultacijų poliklinika (Josvainių g. 2, Kaunas), remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimą; užtikrinti, kad Centre būtų kvalifikuotai ir kokybiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, taikomi tik medicinos mokslo įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodai; įgyvendinti  į asmenį orientuotą slaugos procesą ir mokslu grįstą praktiką; užtikrinti kokybišką mokymo procesą, organizuoti mokslinės veiklos vykdymą bei aktyviai dalyvauti šiame procese; diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą Centre; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Centro darbuotojų veiklą, paskirstyti jiems užduotis, dalyvauti Centro darbuotojų pasitarimuose, duoti privalomus vykdyti nurodymus (žodžiu arba raštu); vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Ligoninės įstatuose, generalinio direktoriaus įsakymuose ir vidaus dokumentuose nustatytas pareigas, laikytis Ligoninės darbo tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų. Išsamios Centro vadovo pareigos, teisės, atsakomybė numatytos Centro vadovo pareiginiuose nuostatuose, Centro uždaviniai ir funkcijos numatyti Centro nuostatuose.

Reikalavimai ir dokumentų pateikimo būdai
 • Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį išsilavinimą), būti įgijusiam terapinio, chirurginio ar psichiatrinio profilio gydytojo profesinę kvalifikaciją, turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal turimos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialybės profesinę kvalifikaciją,
 • turėti ne trumpesnę nei 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį ambulatorinio darbo srityje bei turėti vadovavimo ir/ar organizacinio darbo patirtį;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • žinoti skubios medicinos pagalbos teikimo bei gaivinimo principus;
 • išmanyti bendrąją žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologinius pokyčius, individo fizinės ir psichinės raidos etapus ir ypatybes, ligų profilaktikos problemas ir ligų rizikos veiksnius;
 • žinoti ir gebėti taikyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją;
 • žinoti mitybos teoriją, šiuolaikinės dietologijos ir dietoterapijos būdus, mitybos higieną;
 • žinoti vaistų veikimą, jų sukeltus pašalinius reiškinius, nesuderinamumą, gebėti taikyti priešnuodžius apsinuodijimų vaistais atvejais;
 • žinoti dažniausiai pasitaikančių ir ypač pavojingų infekcinių ligų bei alimentarinės kilmės ligų ir apsinuodijimų maistu epidemiologiją, simptomatiką, priemones epideminiam židiniui likviduoti;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti medicinos pagalbos kokybės ir veiklos pagrindinius rodiklius, medicinos statistikos pagrindus;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebantis taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamo Centro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Centro darbą.
 • Medicinos mokslo laipsnio turėjimas būtų laikomas privalumu.
 • Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laikomas pateiktu, kai visi dokumentai ir informacija tinkamai pateikta VATIS);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo, vadovavimo /administravimo, papildomą patirtį ir/ar kompetenciją ir kt.);
  • veiklos licenciją;
  • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  • užpildytą pretendento anketą (pateikiama VATIS sistemoje);
  • viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (teikiama pretendento asmeniškai per PINREG sistemą).

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Jei kreipiasi daugiau kaip 5 pretendentai, Ligoninės generalinis direktorius, gali nuspręsti taikyti kitą atrankos būdą (testą raštu arba testą žodžiu ir raštu), apie tai informuodamas pretendentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

  Teisės aktai (tik galiojančios aktualios redakcijos) ir temos kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

  Centro veiklos vizija;

  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

  Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl  nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“;

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo VATIS ir Ligoninės internetinėje svetainėje https://kaunoligonine.lt/karjera/. Gavus pretendentų dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, sprendimą dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo priima Ligoninės generalinis direktorius. Terminas pateikti dokumentus gali būti pratęstas iki 5-ių kalendorinių dienų, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Darbo užmokestis

Nuo 3000 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių .

Kontaktai

(8 37) 306 091

Darbo vieta

Infekcijų kontrolės skyrius (Josvainių g. 2)

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti įstaigos infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo programą, apimančią infekcijų epidemiologinės priežiūros, darbuotojų mokymo, įstaigos higienos ir hospitalinių infekcijų profilaktikos priemones, ir koordinuoja jos vykdymą.

Reikalavimai

Infekcijų kontrolės specialistu gali dirbti asmuo, baigęs universitetines / kolegines sveikatos mokslų krypčių grupės studijas (įgijęs ne žemesnį kaip bakalauro / profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažiau kaip 160 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymus (kursus, seminarus, stažuotes pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas arba organizuotus užsienyje) bei turintis infekcijų kontrolės specialisto funkcijoms vykdyti reikalingas kompetencijas.

Darbo užmokestis

Nuo 1411  Eur

Turintiems magisro laipsnį nuo 1500 Eur

Kontaktinis asmuo

Rita, tel. 8 686 88015

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namų Naujagimių skyrius (V. Putvinskio g. 3, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią vaikų ligų gydytojo licenciją.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1500 Eur neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Naujagimių skyriaus vedėja Natalija Bušina, tel. 8 606 04673

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika (Hipodromo g. 13)

Etatinis krūvis

0,25 et.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gyd. odontologo licenciją.

Atlyginimas

Darbo užmokestis (1 etatinio krūvio) – nuo 1 520 Eur.

Kontaktai pasiteirauti

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas
tel. (8-37) 342 316

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

0,75 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 1350,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. Nr. 8 698 48319

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika (Hipodromo g. 13, Kaunas)

Etatinis krūvis

0,25 et.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo urologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 450,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. 8 698 48319

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinikos padalinys Garliavoje (Vytauto g. 61, Garliava, Kauno r.)

Etatinis krūvis

0,25 et.

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo urologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą nuo I iki V.

Darbo užmokestis

Nuo 450,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Konsultacijų poliklinikos vedėjas Raimondas Kunickas, tel. 8 698 48319

Darbo vieta

Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos I skyrius, Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 2616 iki 2766 Eur per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėja Ramunė, tel. 8683 03311

Darbo vieta

Akušerijos ginekologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

0,75 etato

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

1333 Eur per mėnesį už 0,75 etato, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vyr. koordinatorė Jūratė 8 687 74313

Darbo vieta

Konsultacinė  poliklinika, Josvainių g. 2

Etatinis krūvis

0,25 etato

Medicinos normoje MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas pacientams endoskopijų / gastroskopijų kabinete.

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją.

Darbo užmokestis

379,5 pastovioji dalis ir 12,5 kintama dalis eurų per mėnesį už 0,25 etato, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Leonė 8 687 12130

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13, Kaunas)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Skubios medicinos gydytojo licencija

Darbo užmokestis

Nuo 2515 Eur (pastovioji + kintamoji dalis)

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135, el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

2529 Eur pastovioji dalis ir 400 Eur kintama dalis per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Džiuljeta Aleksė 8 685 31413

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

1518 Eur pastovioji ir 406 Eur kintama dalis per mėnesį už 1 etatą, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vedėjas Edvardas Daugėla
Tel. 8 676 22545

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija

Atlyginimas

Nuo 2515 Eur

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135 , el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Anesteziologijos ir reanimacijos skyrius, P. Mažylio gimdymo namai (V. Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Būtina galiojanti gydytojo anesteziologo reanimatologo licencija

Atlyginimas

1800 Eur (bruto)

Kontaktinis asmuo

Vedėja Rasa Mickuvienė 8 682 23711

Darbo vieta

Vaistinė (gamybinė), Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Išplėstinės praktikos vaistininko medicinos normoje MN 170:2020 numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimas Ligoninės gamybinėje vaistinėje.

Reikalavimai

Turėti galiojančią vaistininko licenciją.

Atlyginimas

Nuo 1230 Eur/mėn.

Kontaktinis asmuo

Vedėja Birutė Bruneckienė, tel. (8 37) 306 054

Darbo vieta

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti medicinos gydytojo licencija.

Atlyginimas

Nuo 1792 Eur

Kontaktinis asmuo

Vaida +37037400135 , el. paštas vaida.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Darbo vieta

Konsultacijų poliklinika, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

0,5 etato

Reikalavimai

Galiojanti gydytojo endokrinologo licencija

Atlyginimas

Nuo 900,00 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Raimondas +370 698 48319

Slaugos personalo darbo skelbimai

Darbo vieta

Vidaus ligų skyrius (Laisvės al. 17)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1400 Eur/mėn. priklausomai nuo išsilavinimo

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Jūratė, tel. 8 698 02717

Darbo vieta

Operacinių II skyrius (Akušerijos ginekologijos poskyris), Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Darbo užmokestis

1500 Eur

Kontaktai pasiteirauti

Skambinti – vyresnioji slaugytoja Zana tel.  8 675 28731

Darbo vieta

Dienos chirurgijos I skyrius, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

0,75 etato
Darbas operacinėje darbo dienomis

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Darbo užmokestis

1100 Eurų

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Daiva, tel.  8 657 83474

Darbo vieta

Dienos chirurgijos I skyrius, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

1 etatas, darbas  darbo dienomis.

Nuo rugpjūčio mėnesio.

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Darbo užmokestis

1360 Eurų

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Daiva 8 657 83474

Darbo vieta

Anesteziologijos II skyrius, Josvainių g. 2

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija ir anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kvalifikacijos pažymėjimas.

Svarbu: pagarba, noras padėti sergantiems pacientams, gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo užmokestis

1334.00 Eur

Jovita vyr. slaugytoja 8 684 72712

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namai (Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 1200 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji akušerė, tel.  (8 37) 423 502

Darbo vieta

P. Mažylio gimdymo namai (V. Putvinskio g. 3)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti galiojančią akušerio licenciją

Darbo užmokestis

Nuo 1200 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji akušerė Reda, tel. (8 37) 423 502

Darbo vieta

Kardiologijos skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Darbo užmokestis

Nuo 1284 Eur

Kontaktinis asmuo

Toma 8 622 66580

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją bei Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kvalifikacinį pažymėjimą.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1332 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Ilona tel. 8 613 94082.

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1332 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Aušra, tel. 8 670 81874.

Darbo vietas

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1322 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva Gluoksnytė, tel. (8 37) 422 605

Darbo vieta

Laisvės al.17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1322 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1455 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva Kulikauskienė, tel. 8 614 89139

Darbo vieta

Operacinių I skyrius, Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją.

Darbo užmokestis

Be aukštojo universitetinio išsilavinimo – nuo 1447 Eur

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – nuo 1599 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyr. slaugytoja Lina, tel. 8 652 78950

Darbo vieta

Vidaus ligų diagnostikos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Mes Jums siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 1237 iki 1400 Eur/mėn., priklausomai nuo išsilavinimo

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva, tel. 8 698 09610

Darbo vieta

Slaugos tarnyba, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį LR sveikatos apsaugos ministro reikalavimus.

Mes siūlome

Galimybę tobulėti, draugišką kolektyvą, darbą komandoje, neterminuotus darbo santykius. Darbą pagal slenkantį darbo grafiką – pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą.

Atlyginimas

Nuo 730 Eur

Kontaktinis asmuo

Slaugos koordinatorė Vilija, tel. 8 605 46178

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai
 • Slaugytojo padėjėjo pažymėjimas.
 • Atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas.
Atlyginimas

Apie 730 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita 8 614 34747

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

Nuo 1400 Eur

Kontaktinis asmuo

Edita 8 614 34747

Darbo vieta

Slaugos tarnyba, Laisvės al. 17

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą

Atlyginimas

Nuo 730 Eur/mėn.

Kontaktinis asmuo

Slaugos koordinatorė Audronė, tel. 8 689 17425

Darbo vieta

Chirurgijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Atlyginimas

Nuo 1121 – 1273  €, priklausomai nuo išsilavinimo.

Kontaktinis asmuo

Aida, tel. 8 634 59125

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Išplėstinės slaugos licencija

Atlyginimas

Nuo 1550 Eur

Kontaktinis asmuo

Irma 8 650 34587

Darbo vieta

Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

Nuo 1200 Eur

Kontaktinis asmuo

Ineta 8 655 46856

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai
 • Slaugytojo padėjėjo pažymėjimas.
 • Atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas.
Atlyginimas

Apie 730 Eur

Kontaktinis asmuo

Ineta 8 655 46856

Darbo vieta

Urologijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Galiojanti BPS licencija

Atlyginimas

1111 – 1263 Eur (priklauso nuo išsilavinimo)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Vilija, tel. 8 605 46178

Darbo vieta

Hemodializės skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Atlyginimas

Nuo 1101 iki 1253 Eur (priklauso nuo išsilavinimo)

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Vilma, tel. 8 659 62775

Darbo vieta

Geriatrijos skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Atlyginimas

Nuo 1200 – 1400 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Daiva, 8 614 77270

 

Darbo vieta

Operacinių II skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją

Atlyginimas

1500 Eur

Kontaktinis asmuo

Vyresnioji slaugytoja Jovita , tel. 8 684 72712

Nemedicininių padalinių darbo skelbimai

Darbo vieta

Laisvės al. 17, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas, slenkantis darbo grafikas

Reikalavimai
 • Kruopštumas
 • Atidumas
 • Pareigingumas
Darbo užmokestis

730 Eur

Kontaktinis asmuo

Audronė 8 689 17425

Darbo vieta

Maitinimo skyrius (Josvainių g. 2)

Etatinis krūvis

1 etatas

Reikalavimai

Kruopštumas, atsakingumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo užmokestis

Nuo 730 Eur

Tel. pasiteirauti

Mob.  8 609 93317

Darbo vieta

Infrastruktūros skyrius, Josvainių g. 2 (Šilainiai)

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Ligoninės priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, video stebėjimo ir palatinės iškvietimo signalizacijos sistemų aptarnavimui, remontui bei montavimui. Darbas – pilnu darbo krūviu, 8 val./d., 40 val. per savaitę. Darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai

Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas elektroninių ryšių (ar lygiavertės specialybės) srityje;

Ne mažesnė kaip 3 m. praktinio darbo patirtis klojant elektroninių ryšių tinklus ir įrengiant priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos bei video stebėjimo sistemas;

Gebėjimas tinkamai įrengti minėtas sistemas pagal projektą ir nesant projekto, atliekant paprastojo remonto darbus, pagrindinių priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos bei video stebėjimo sistemų veikimo principų ir eksploatacinių reikalavimų išmanymas.

Mes Jums siūlome

Darbą ne komandiruotėse, neterminuotą darbo sutartį, galimi skatinimo priedai.

Darbo užmokestis

Nuo 1220 Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Vadovas ūkiui ir infrastruktūrai Viktoras Margelevičius, tel. 8 659 12281

Darbo vieta

Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Teritorijos priežiūra, žolės pjovimas ir kt. pagalbiniai darbai.

Reikalavimai

Gebėti dirbti su teritorijos priežiūros technika

Darbo užmokestis

Nuo 730 Eur, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Ūkio aprūpinimo skyriaus vadovė Loreta, tel. 8 698 79062

Darbo vieta

Maitinimo skyrius (Josvainių g. 2)

Etatinis krūvis

1 etatas (2 dienas dirbama, 2 laisvos)

Reikalavimai

Turėti virėjo kvalifikaciją įrodantį pažymėjimą (diplomą). Neturėti žalingų įpročių.

Darbo užmokestis

Nuo 916.00 Eur mėnesinė alga, nurodyta suma už mėnesį  neatskaičius mokesčių.

Kontaktai pasiteirauti

Tel. 8 609 93317

Darbo vieta

Infrastruktūros skyrius, Josvainių g. 2, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas (40 val. per savaitę. Darbo sutartis – neterminuota.)

Darbo pobūdis

LSMU Kauno ligoninė ieško apdailininko (ės), ligoninės patalpų paprastojo remonto darbams atlikti.

Reikalavimai

Gebėti pasiruošti paviršius galutinei apdailai (betonuoti, tinkuoti, lyginti, gruntuoti, glaistyti).

Gebėti atlikti galutinę apdailą keraminėmis grindų ir sienų plytelėmis bei dažyti sienas ir lubas.

Gebėti atlikti gipso kartono pertvarų ir lubų montavimą bei modulinių pakabinamų lubų įrengimą.

Darbo užmokestis

Nuo 1180  Eur, neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo

Skambinti – vadovas ūkiui ir infrastruktūrai II Viktoras Margelevičius, tel. 8 659 12281

Darbo užmokestis

Nuo 1150 Eur, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo

Skambinti – vadovas ūkiui ir infrastruktūrai Viktoras Margelevičius, tel. 8 659 12281

Darbo vieta

Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis

Santechniko pareigų atlikimas ligoninėje : santechninių sistemų priežiūra ir eksploatavimas, planinių, einamųjų bei profilaktinių darbų atlikimas, gedimų šalinimas, santechnikos prietaisų montavimas ir pajungimas.

Reikalavimai
 • panašaus darbo patirtis,
 • atsakingas požiūris į darbą,
 • kokybiškas darbų atlikimas.

Privalumas – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome
 • Saugias darbo sąlygas,
 • darbui reikalingas priemones,
 • kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas,
 • laiku mokamą atlyginimą.
Darbo užmokestis

Nuo 740,00  Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Gerai dirbančius motyvuojame priedais prie atlyginimo.

Kontaktinis asmuo

CV siusti :  arunas.maceika@kaunoligonine.lt

Telefonas pasiteirauti 8 671 66466 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.)

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo laikas

Darbo grafikas kasdien, išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas: 6:30-15:00 val.

Reikalavimai
 • Kruopštumas
 • Pareigingumas
 • Atsakingumas
Atlyginimas

Darbo užmokestis prieš mokesčius 730 Eur ir galimybė užsidirbti papildomai.

Kontaktinis asmuo

Lina, tel. 8 676 96879

Darbo vieta

Hipodromo g. 13, Kaunas

Etatinis krūvis

0,5 etato

Darbo laikas

Darbo laikas:

I – V 14:00-18:00

VI-VII poilsio dienos

Reikalavimai
 • Kruopštumas
 • Pareigingumas
 • Atsakingumas
Darbo užmokestis

385 Eur už 0,5 etato prieš mokesčius

Kontaktinis asmuo

Lina, tel. 8 676 96879

Darbo vieta

LMSU Kauno ligoninė, Hipodromo g. 13

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo grafikas

Slenkantis darbo grafikas

2 dienos darbo, 2 dienos laisvadieniai

Darbo laikas:   6:30-18:00
Pietų pertrauka: 11:00-11:30

 

 

Atlyginimas

Apie 770 Eur prieš mokesčius

Kontaktinis asmuo

Lina 8 676 96879

Padalinys

LSMU Kauno ligoninės Transporto skyrius

Etatinis krūvis

1 etatas

Darbo pobūdis
 • Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežti pacientus;
 • pristatyti pagamintą maistą iš virtuvės į nutolusius padalinius.
Reikalavimai

Reikalingas vidurinis išsilavinimas. Turėti B kategoriją ir ne mažiau nei 5 metų vairavimo patirtį.

Atlyginimas

Atlyginimas iki mokesčių: 780 – 836 Eur

Kontaktinis asmuo

Kreiptis į Transporto tarnybos vadovą.

El.p. virgilijusbyla@kaunoligonine.lt arba telefonu (8 37) 391540.

Ligoninės padalinių schema