x

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

VšĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Vidaus tvarkos taisyklės

<ištrauka>

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 

25. Pacientų teisės:
25.1. teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
25.2. teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą;
25.3. teisė į informaciją;
25.4. teisė nežinoti;
25.5. teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
25.6. teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
25.7. teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą;
25.8. teisė rinktis dalyvavimą/nedalyvavimą biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
25.9. teisė į žalos atlyginimą;
25.10. teisė skųstis;
25.11. teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodus ir dalyvauti, sprendžiant sveikatos priežiūros klausimus;
25.12. teisė atsisakyti gydymo;
25.13. teisė į savo garbę ir orumą nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;
25.14. teisė naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, įskaitant Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą.

26. Pacientų pareigos:
26.1. privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, kitais Ligoninės vidaus dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
26.2. kiek įstengdamas suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
26.3. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
26.4. pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti Ligoninės darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises;
26.5. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei. Apie išrašymą dėl pažeidimo pažymima Gydymo stacionare ligos istorijoje;
26.6. tausoti, saugoti ir laiku grąžinti gautą Ligoninės turtą bei nustatyta tvarka atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą Ligoninei;
26.7. saugoti savo asmeninius daiktus;
26.8. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal galiojančius įkainius (jei paslaugos yra neapmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);
26.9. skyriuje laikytis nustatytos dienotvarkės/gydymo režimo, be leidimo neišeiti iš skyriaus ir Ligoninės teritorijos, o išeinant iš skyriaus, informuoti palatos ar budintįjį slaugytoją;
26.10. jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę;
26.11. atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nesėdėti ant palangės, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į personalą).

27. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
27.1. rūkyti, laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas;
27.2. žaisti azartinius žaidimus;
27.3. įsivesti (įsinešti) gyvūnus;
27.4. gadinti Ligoninės turtą.
27.5. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką, taip pat bet kokiais kitais veiksmais kelti grėsmę savo ir/ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, nusižengti viešajai tvarkai ar gerai moralei.
28. Nerekomenduojama atsinešti į Ligoninę didelių pinigų sumų, juvelyrinių dirbinių ir kitų vertingų daiktų, kadangi Ligoninės personalas neatsako už jų saugumą.
29. Pacientams (jų atstovams), kartu su pacientu atvykusiems asmenims, lankytojams draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus Ligoninės teritorijoje, jei tai trukdo Ligoninės personalui atlikti slaugos ir gydymo veiksmus. Asmenys, pažeidę šį reikalavimą, gali būti paprašyti palikti Ligoninės patalpas/teritoriją.