x

Informacija projektų iniciatoriams

PROJEKTINĖ VEIKLA: ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS

Ligoninės Projektinės veiklos valdymo tvarkos aprašas (toliau – APRAŠAS) reglamentuoja projektų inicijavimo tvarką, sprendimų dėl Ligoninės dalyvavimo projektuose priėmimo tvarką, projektų paraiškų rengimo bei teikimo tvarką, ir/ar gavus finansavimą – projektų vykdymo bei jų vykdymo kontrolės tvarką ir kitas sąlygas. APRAŠAS įsigaliojo 2020-09-08 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-837.

Pagrindiniai principai:

SEKITE SKELBIAMĄ INFORMACIJĄ APIE PROJEKTŲ FINANSAVIMO GALIMYBES!

Studijų, mokslo ir projektų skyrius nuolat renka informaciją apie skelbiamus konkursinius, valstybinio planavimo kvietimus, kitas galimybes tiksliniam finansavimui gauti, kuriuose Ligoninė gali dalyvauti pareiškėjo ar partnerio teisėmis. Informacija siunčiama konkretiems darbuotojams jų darbinio elektroninio pašto adresu, taip pat skelbiama intranete, DVS, kitomis priemonėmis.

PATEIKITE SIŪLYMĄ DĖL LIGONINĖS DALYVAVIMO PROJEKTE!

Padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo Studijų, mokslo ir projektų skyriui pateikia pasirašytą SIŪLYMĄ dėl Ligoninės dalyvavimo projekte (PRIDEDAMA). Siūlymas gali būti pateikiamas popierine forma adresais: Hipodromo g. 13, (administracijos 2 aukštas, 201 kab.) arba Josvainių g. 2 (Administracijos korpusas, 3-ias aukštas, Studijų, mokslo ir projektų skyriaus stalčiuje) arba skenuotas el. p. projektai@kaunoligonine.lt

Siūlymas turi būti pateikiamas likus ne mažiau kaip 6 savaitėms iki paraiškų pateikimo termino arba kitu, Studijų, mokslo ir projektų skyriaus nustatytu, laiku.

LAUKITE SIŪLYMO VERTINIMO REZULTATŲ IR SPRENDIMO DĖL PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMO.

Pateikus Siūlymą, Studijų, mokslo ir projektų skyrius atlieka jo atitikimo finansavimo teikimą reglamentuojantiems dokumentams ir Aprašui vertinimą. Jeigu Siūlymas atitinka visas nuostatas, jis teikiamas direktoriaus/-ių pagal veiklos sritį sprendimui bei generalinio direktoriaus tvirtinimui dėl teikimo. Direktoriai gali nurodyti  įvairias papildomas projekto paraiškos rengimo ir/ar įgyvendinimo sąlygas.

Jeigu konkursiniame kvietime siekia dalyvauti keli padaliniai, direktorius/-iai pagal veiklos sritį gali skirti prioritetą vienam ir/ar keliams projektams, atsižvelgiant į Apraše nurodytas aplinkybes.

RENKITE IR/AR AKTYVIAI DALYVAUKITE PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIME!

Projektų paraiškas gali rengti: Studijų, mokslo ir projektų skyrius, projekto iniciatorius (tik tais atvejais, kai Ligoninės siekiama gauti suma yra mažiau kaip 100.000 EUR), trečioji šalis. Jeigu paraišką rengia Studijų, mokslo ir projektų skyrius, projekto iniciatorius pateikia informaciją nustatytoje formoje (PRIDEDAMA).

Projekto paraiška pateikiama Studijų, mokslo ir projektų skyriui likus ne mažiau kaip 5 d.d. iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Visais atvejais, paraiškas, kuriose Ligoninė yra pareiškėjas, teikia Studijų, mokslo ir projektų skyriaus darbuotojai.

VYKDYKITE FINANSUOTĄ PROJEKTĄ ATSAKINGAI!

Ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos, generalinio direktoriaus įsakymu sudaroma Projekto valdymo grupė.

Studijų, mokslo ir projektų skyrius užtikrina projektų, išskyrus infrastruktūros srities, įgyvendinimo kontrolę. Medicinos technikos ir projektų vykdymo skyrius – infrastruktūros srities projektų įgyvendinimo kontrolę.

Visi projektai vykdomi griežtai pagal projekto finansavimo sutarties ir kitų aktualių teisės aktų nuostatas. Už projekto tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą atsakinga projekto valdymo grupė, aiškiai išskiriant projekto vadovą.

Jeigu projekto vykdymo metu sukuriami bet kokie intelektinės nuosavybės rezultatai, projekto vadovas privalo ne vėliau kaip per 5 d.d. pateikti Studijų, mokslo ir projektų skyriui Išradimo atskleidimo formą (PRIDEDAMA) 2 žingsnyje nurodyta tvarka.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kam galioja LSMU Kauno ligoninės Projektinės veiklos valdymo tvarkos aprašo nuostatos?

Visiems Ligoninės darbuotojams.

Kas yra projektas?

Tai klinikinės praktikos, studijų, mokslo, inovacijų, infrastruktūros ar kitas projektas, kuriame siekia dalyvauti ar dalyvauja Ligoninė (nepriklausomai pareiškėjo ar partnerio teisėmis) ir kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir/ar kitų finansavimo šaltinių (tikslinių) lėšų.

Kas gali pateikti Siūlymą dėl Ligoninės dalyvavimo projekte?

Ligoninės struktūrinio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Jeigu Ligoninės padalinys ketina dalyvauti projekte partnerio teisėmis ar vis tiek reikalinga Studijų, mokslo ir projektų skyriui teikti Siūlymą dėl Ligoninės dalyvavimo projekte?

Taip, Siūlymas teikiamas visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kokiu statusu projekte planuoja dalyvauti Ligoninė.

Ar Ligoninės struktūrinis padalinys gali teikti keletą Siūlymų dėl Ligoninės dalyvavimo projekte?

Taip, gali, tačiau jeigu konkursinio ar valstybinio planavimo kvietimo sąlygose nurodyta, jog bus finansuojamas tik vienas ar keli institucijos projektai, Ligoninės struktūrinio padalinio vadovui rekomenduojama organizuoti idėjų svarstymą padalinyje nustatyta tvarka ir teikti prioritetinio projekto siūlymą.

Ką daryti, jeigu projektui taikomas mažesnis nei 100 proc. finansavimo intensyvumas?

Tai labai svarbi sąlyga sprendžiant, ar Ligoninei verta dalyvauti konkrečiame projekte, todėl projekto iniciatorius, kartu su SIŪLYMU, privalo pateikti FORMĄ dėl kofinansavimo užtikrinimo (PRIDEDAMA).

Ar visuomet reikalinga suformuoti projekto valdymo grupę?

Taip, visais atvejais. Į projekto valdymo grupę visada įtraukiamas projektą inicijavusio padalinio vadovas ir/ar jo įgaliotas kitas padalinio darbuotojas.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PROJEKTINĘ VEIKLĄ:

Studijų, mokslo ir projektų skyrius
Hipodromo g. 13
201 kab., tel. (8 37) 342 062
El.p. projektai@kaunoligonine.lt